{pdf=/pdf/isponsor.pdf|100%|600|native}

ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальними зборами учасників
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

“СМАРТРЕСПОНСОР”
Протокол №01
від “20” грудня 2017 року

СТАТУТ

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

“СМАРТРЕСПОНСОР”

1.    Загальні положення та правовий статус
1.1.    Учасники, від власного імені – виражаючи власну суверенну волю на основі права на самовизначення, дбаючи про забезпечення власних прав та свобод, піклуючись про зміцнення власної злагоди, прагнучі розвивати та зміцнювати власну соціальну, правову бутність, усвідомлюючи відповідальність перед Богом, Законом, власною совістю, попередніми, нинішнім та прийдешніми поколіннями, керуючись протоколом № 01 від 20 грудня 2017 року, за рахунок власного вкладу в статутний капітал, далі за текстом – “Капітал”, створюють на необмежений термін діяльності товариство з обмеженою відповідальністю
іменоване українською мовою як
товариство з обмеженою відповідальністю “Смартреспонсор”
(скорочена назва українською мовою ТОВ “Смартреспонсор”),
далі за текстом – “Товариство”,
іменоване англійською мовою як
Limited liability company “Smartresponsor”
(скорочена назва англійською мовою LLC “ Smartresponsor ”),
місцем знаходження якого є місце знаходження постійно діючого виконавчого органу, та прийнятий справжній статут, далі за текстом – “Статут”, як основний установчий документ, що має найвищу правову, юридичну силу Товариства.
1.2.    Статут визначає загальні правові, соціально-економічні та організаційні засади створення, діяльності, реорганізації та припинення діяльності (ліквідації) Товариства, а також права та обов’язки учасників.
2.    Статутний лад
2.1.    У своїй діяльності Товариство керується: чинним законодавством України, далі за текстом – “Чинне законодавство України (ЧЗУ)”; установчими документами; Статутом; положеннями Товариства; внутрішнім трудовим розпорядком, далі за текстом – “Внутрішній трудовий розпорядок (ВТР)” та внутрішніми документами Товариства. Сукупність перерахованих документів справжнього пункту становлять статутний лад Товариства, далі за текстом – “Статутний лад”.
2.2.    Товариство набуває статусу юридичної особи з дня реєстрації у порядку, встановленому чинним законодавством України.
2.3.    Товариство є недержавним, прибутковим, соціальним, правовим, самоврядним, господарським, цільовим, науковим, виробничим суб’єктом. Товариство створюється для  господарської, недержавної, прибуткової, соціально-економічної, виробничої, наукової діяльності з метою одержання прибутку.
2.4.    Будь-які акти Товариства здійснюються на основі установчих документів, Статуту та по-винні відповідати нормам Статуту. Норми Статуту є найвищими нормами Товариства.
2.5.    Вищим органом Товариства є загальні збори учасників, далі за текстом – “Загальні збори учасників”.
2.6.    Управління Товариством здійснюється на засадах поділу органів такого на наглядовий, виконавчий та ревізійний.
2.7.    Діяльність Товариства здійснюється учасниками, далі за текстом – “Учасник”, безпосередньо, через представників таких, посадовими особами та Трудовим колективом.
3.    Органи статутного ладу
3.1.    Наглядовим органом Товариства є Наглядова рада, далі за текстом – “Наглядова рада”. Головою Наглядової ради є голова Наглядової ради, далі за текстом – “Голова наглядової ради”.
3.2.    Виконавчим органом Товариства є Дирекція, далі за текстом – “Дирекція”. Очолює Дирекцію генеральний директор, далі за текстом – “Генеральний директор”.
3.3.    Ревізійним органом Товариства є Ревізійна комісія, далі за текстом – “Ревізійна комісія”. Очолює Ревізійну комісію голова Ревізійної комісії, далі за текстом – “Голова ревізійної комісії”.
3.4.    Дирекція підзвітна Загальним зборам учасників, підконтрольна Ревізійній комісії, підконтрольна та підзвітна Наглядовій раді.
3.5.    Права та обов'язки посадових осіб та трудового колективу, далі за текстом – “Трудовий колектив (ТК)”, визначаються Статутом, Статутним ладом та договором, що укладається кожним з Товариством.
3.6.    Чинні міжнародні угоди, договори, контракти, рішення на обов’язковість яких прийнято Наглядовою радою та/або Загальними зборами учасників, є частиною Статутного ладу.
4.    Статутна діяльність
4.1.    Права та обов’язки Учасників, гарантії Учасників, Статут та Статутний лад визначають зміст та спрямованість діяльності Товариства.
4.2.    Товариство може мати круглу печатку, штампи та бланки зі своїм повним та/або скороченим найменуванням, емблемою, вказівкою місця постійного знаходження Товариства, фірмовий бланк, а також інші види візуальної ідентифікації, зареєстровані в установленому Статутним ладом порядку.
4.3.    Товариство має самостійний баланс, поточний і валютні рахунки у банківських установах. Товариство має право відкривати рахунки в будь-яких банках у відповідності до Статутного ладу. Товариство самостійно обирає банки.
4.4.    Товариство може користуватися послугами фінансових установ, що існують у світовому обігу без обмежень за видами таких послуг.
4.5.    Товариство має право володіти, користуватися та розпоряджатися своєю власністю, результатами власної інтелектуальної, творчої та статутної діяльності.
4.6.    Товариство є власником майна, що належить Товариству, включаючи майно передане Товариству Учасниками. Товариство здійснює володіння, користування та розпорядження май-ном, що є у власності Товариства, відповідно до Статутного ладу.
4.7.    Товариство відповідає за своїми зобов’язаннями виключно належним Товариству майном. Майно та активи Товариства, підприємств Товариства, а також майно, передане Товариству у користування, не підлягає націоналізації, конфіскації та іншому вилученню, за винятком випадків, передбачених Чинним законодавством України.
4.8.    Товариство має право продавати, обмінювати, позичати, надавати в безоплатне користування власне майно та кошти будь-яким суб’єктам господарювання, окремим громадянам, громадам та/або осередкам.
4.9.    Використання власності Товариства не може завдавати шкоди правам, свободам та гідності людей, інтересам суспільства, погіршувати екологічну ситуацію та/або природні якості землі.
4.10.    Товариство має право вільно збирати, зберігати, використовувати, поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб на свій розсуд. Здійснення таких прав може бути обмежене Статутом та/або ВТР в інтересах безпеки, територіальної цілісності або суспільного порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, з метою охорони здоров'я населення, захисту репутації Товариства або прав інших осіб, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або підтримання авторитету Товариства та якості статутної діяльності.
4.11.    Для досягнення мети Товариство має право від свого імені укладати угоди, договори, контракти, набувати майнових, особистих немайнових прав, нести обов’язки, бути позивачем у судах.
4.12.    Угоди, договори, контракти, укладені Учасниками від імені Товариства до моменту реєстрації Товариства, визначаються такими, що укладені з Товариством, тільки за умови подальшого схвалення таких відповідно до Статутного ладу.
4.13.    Чинні міжнародні угоди, договори, контракти, згода на обов'язковість яких надана Загальними зборами учасників, є частиною Статутного ладу.
4.14.    Укладення міжнародних угод, договорів, контрактів, тощо, які суперечать Статуту, можливе лише після внесення відповідних змін до таких або внесення відповідних змін до Статуту.
4.15.    Товариство не відповідає по зобов’язанням Учасників. Учасники відповідають за зобов’язаннями Товариства у межах своїх вкладів до Капіталу. Учасники, котрі внесли власні вклади не у повному обсязі, несуть солідарну відповідальність за зобов’язаннями Товариства у межах вартості невнесеної частини кожного з таких Учасників.
4.16.    Товариство не відповідає за зобов’язання держави, також як і держава не відповідає за зобов’язання Товариства.
4.17.    Товариство самостійно планує статутну діяльність.
4.18.    Товариство самостійно планує соціальний розвиток ТК. Товариство має право залучати для праці робітників, самостійно визначати форми, системи, розміри та інші види оплати праці, відповідно до Статутного ладу.
4.19.    Товариство може створювати самостійно та разом з іншими юридичними та фізичними особами підприємства з правами юридичної особи, створювати та входити до об’єднань, розміщувати кошти в облігації, позики, сертифікати банків та інші цінні папери, що знаходяться у світовому обігу без обмежень за видами таких.
4.20.    Для здійснення статутної діяльності в регіонах, областях, районах, містах, селах та селищах Товариство може створювати відокремлене представництво(а), далі за текстом – “Представництво”, котре є виключно частиною виконавчого органу Товариства. Головує Представництвом директор Представництва, далі за текстом – “Директор представництва”, котрий призначається на посаду Генеральним директором.
4.21.    Представництва діють відповідно до Статутного ладу, положень про такі Представництва, а також на основі доручень, одержаних від Товариства Директорами представництв. Дочірні підприємства діють на підставі окремих статутів. Статут дочірнього підприємства, положення про Представництво приймаються відповідно до Статутного ладу.
4.22.    Представництва наділяються основними та оборотними засобами за рахунок Товариства.
4.23.    Усі види діяльності, котрі потребують спеціальних дозволів, патентів та ліцензій, згідно ЧЗУ, Товариство здійснює тільки після отримання таких.
4.24.    Товариство відповідає перед Учасниками за свою діяльність.
4.25.    Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони та інші природні ресурси, які знаходяться у приватній власності Товариства, є об'єктами приватного права власності Товариства. Від імені Товариства права власника здійснюють органи Товариства в межах, порядку та способом визначеним Статутним ладом.
4.26.    Власність Товариства зобов'язує. Власність не повинна використовуватися на шкоду людині, суспільству, природі.
4.27.    Товариство забезпечує захист прав усіх суб'єктів права власності та господарювання Товариства, комерційну спрямованість статутної діяльності, політики економіки.
4.28.    Статутна діяльність Товариства ґрунтується на засадах багатоманітності.
4.29.    Захист суверенітету та територіальної цілісності Товариства, забезпечення її соціально-економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями Учасників, справою всіх Учасників.
4.30.    На території Товариства забороняється створення, розташування та/або функціонування будь-яких збройних формувань, будь-яких військових баз.
4.31.    Зовнішньополітична діяльність Товариства спрямована на забезпечення інтересів та безпеки Товариства шляхом підтримання мирного і взаємовигідного співробітництва з членами суспільства, міжнародного співтовариства за загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права.
4.32.    Правовий порядок ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено Статутним ладом та затвердженими планами статутної діяльності.
4.33.    Органи Товариства, посадові особи та ТК зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та способом, що передбачені Статутним ладом.
4.34.    Вчинення Товариством правових вчинків, щодо яких є заінтересованість з боку посадових осіб, осіб ТК та будь-яких інших осіб, здійснюється у порядку, встановленому Статутним ладом.
4.35.    Виключно Статутом визначаються: 1) обов’язки та права Учасників; 2) порядок, спосіб набуття та припинення статусу Учасника; 3) загальні правові, соціально-економічні засади організації діяльності, реорганізація та припинення діяльності Товариства; 4) статус Товариства; 5) засади безпеки Товариства, забезпечення Статутного ладу; 6) правовий режим під час воєнного та надзвичайного стану; 7) засади організації та порядку проведення Загальних зборів учасників; 8) засади організації та діяльності органів Товариства, організації обліку, статистики та інформатики;
4.36.    Будь-які внутрішні нормативно-правові акти Товариства підлягають реєстрації в порядку, встановленому ВТР.
4.37.    Фінансовий рік Товариства співпадає з календарним роком, крім першого року існування Товариства.
4.38.    Товариство веде розрахунки за своїми зобов’язаннями як у безготівковій, так і у готівковій формах відповідно до діючих правил та практик здійснення розрахункових та касових операцій, відповідно до Чинного законодавства України.
4.39.    Товариство веде оперативний, бухгалтерський та статистичний облік, звітність в порядку, визначеному Чинним законодавством України.
4.40.    Товариство планує статутну діяльність виходячи з попиту на послуги, що надаються Товариством, та/або вироблену продукцію. З метою здійснення розрахунків між споживачами та Товариством, Товариство самостійно визначає внутрішні розрахункові ціни, а також самостійно визначає порядок розрахунків з Товариством.
4.41.    Товариство веде діяльність у сфері виготовлення друкарських форм та у сфері надання інших поліграфічних послуг.
4.42.    Товариство веде посередницьку діяльність у сфері торгівлі меблями, господарськими товарами, залізними та іншими металевими виробами.
4.43.    Товариство веде посередницьку діяльність, спеціалізується в торгівлі іншими товарами.
4.44.    Товариство веде посередницьку діяльність у торгівлі товарами широкого асортименту.
4.45.    Товариство веде роздрібну торгівлю, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет.
4.46.    Товариство веде діяльність у сфері проводового електрозв'язку.
4.47.    Товариство веде діяльність у сфері без проводового електрозв'язку.
4.48.    Товариство веде діяльність у сфері супутникового електрозв'язку.
4.49.    Товариство веде діяльність у сфері консультування з питань інформатизації.
4.50.    Товариство веде діяльність у сфері надання інших інформаційних послуг.
4.51.    Товариство веде діяльність у сфері надання інших видів грошового посередництва.
4.52.    Товариство веде іншу допоміжну діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення.
4.53.    Товариство веде діяльність у сфері консультування з питань комерційної діяльності й керування.
4.54.    Товариство надає послуги у сфері іншої професійної діяльності, наукової та технічної діяльності.
4.55.    Товариство надає послуги фотокопіювання, підготування документів та веде іншу спеціалізовану допоміжну офісну діяльність.
4.56.    Товариство веде діяльність у сфері надання інших допоміжних комерційних послуг.
5.    Мета
5.1.    Товариство створюється для ведення діяльності шляхом надання вітчизняним та закордонним споживачам комплексу послуг матеріально-технічними засобами Товариства, далі по тексту – “Комплекс”, з метою отримання соціально-економічного ефекту та прибутку на вкладений Капітал.
5.2.    Товариство здійснює управління Комплексом, гнучке планування по кварталах та по місяцях, виходячи з реальної потреби регіонів та окремих споживачів з урахуванням  потужності Комплексу та/або можливостей Товариства. Товариство забезпечує безперервний диспетчерський контроль за функціонуванням Комплексу, централізоване диспетчерське та адміністративне управління Комплексом. Товариство спільно з дочірніми підприємствами, що здійснюють діяльність щодо забезпечення ефективного функціонування Комплексу, розвитку Комплексу, надійного надання послуг споживачам, діє як єдиний комплекс.
6.    Учасники
6.1.    За рішенням Загальних зборів учасників до складу Учасників можуть бути прийняті фізичні та юридичні особи. При цьому, Загальними зборами учасників визначається порядок та розмір вкладів до Капіталу Товариства новими Учасниками.
6.2.    Товариство не може мати єдиним Учасником будь-яке товариство, учасником якого є одна особа. Товариство не може мати у своєму складі лише Учасників – юридичних осіб, єдиним учасником яких є одна й та ж сама особа.
6.3.    Обов’язковою умовою прийняття до складу Учасників є визнання Статуту.
6.4.    За згодою Загальних зборів учасників Учасники мають право передати свою частку Капіталу або частину такої частки одному або декільком Учасникам, або третім особам. Передача частки Капіталу або частини такої частки третій особі здійснюється з одночасним переходом до такої особи всіх прав та обов’язків уступаючого Учасника.
6.5.    Частка Учасника або частина такої частки може бути відчужена до повної сплати такої лише у тій частині, яку вже сплачено.
6.6.    Частка Учасника або частина такої частки може бути придбана Товариством. При цьому Товариство зобов'язане реалізувати  таку іншим Учасникам або третім особам протягом строку, що не перевищує одного року або зменшити Капітал відповідно до Статутного ладу.
6.7.    Якщо Учасники не скористаються переважним правом придбання частки Учасника або частини такої частки, яку той уступає, протягом 6 (шість) місяців з дня повідомлення про намір продажу такої, така частка або частина такої частки може бути відчужена третій особі.
6.8.    Учасники мають право брати участь в управлінні справами Товариства безпосередньо або через представників, вільно обирати та бути обраними до органів Товариства. Представники Учасників можуть бути постійними або призначеними на певний час. Учасник має право передавати свої повноваження на Загальних зборах учасників іншому Учаснику.
6.9.    Учасники Товариства мають право змінювати своїх представників в будь-який час, сповістивши про це попередньо усіх інших Учасників.
6.10.    Учасники мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів, посадових осіб органів Товариства та/або ТК.
6.11.    Учасники Товариства мають право отримувати вичерпну інформацію про діяльність Товариства, знайомитися з даними фінансового обліку та звітності, іншою документацією в будь-який час.
6.12.    Учасники Товариства мають право в будь-який час отримувати засвідчені витяги з протоколів Загальних зборів учасників.
6.13.    Учасники мають право вносити пропозиції на розгляд Товариства.
6.14.    Учасники мають права, передбачені установчими документами, Статутом та рішеннями Загальних зборів учасників.
6.15.    Учасники зобов’язані дотримуватись установчих документів, Статуту, виконувати рішення Загальних зборів учасників.
6.16.    Учасники зобов’язані виконувати свої зобов’язання перед Товариством, у тому числі пов’язані з майновою участю.
6.17.    Учасники Товариства зобов’язані не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства. Об’єм, зміст, тип інформації, яка не підлягає розголошенню, визначається установчими документами, рішеннями Загальних зборів учасників, Статутом та ВТР.
6.18.    Учасники зобов’язані сприяти Товариству у здійсненні статутної діяльності, погоджувати свої дії, щоб не нанести збитків Товариству.
6.19.    Учасники Товариства зобов’язані приймати участь у Загальних зборах учасників безпосередньо або іншим шляхом, передбаченим Статутом та/або рішеннями Загальних зборів учасників.
6.20.    Учасники Товариства мають право вийти з Товариства.
6.21.    Учасники зобов’язані письмово за 6 (шість) місяців повідомити усіх інших Учасників про свій намір вийти з Товариства.
6.22.    Учасник Товариства не має права вимагати збільшення майнової частки у Капіталі у разі зміни вартості переданого ним майна або орендної плати, якщо вкладом Учасника були орендні майнові права.
6.23.    За згодою Загальних зборів учасників правонаступник або спадкоємець Учасника користується переважним правом вступу до Товариства. При відсутності такої згоди або відмови право наступника або спадкоємця стати Учасником, такому передається частка Капіталу, що належала реорганізованому Учаснику або померлому громадянину-Учаснику. При цьому частка Капіталу, що належала реорганізованому Учаснику або померлому громадянину Учаснику не враховується при визначені кворуму на Загальних зборах учасників та голосуванні на таких зборах. При цьому розмір Капіталу підлягає зменшенню у порядку, визначеному Статутним ладом.
6.24.    Учасники мають право об'єднуватись для здійснення та захисту своїх прав та задоволення власних інтересів за винятком обмежень, встановлених Статутним ладом в інтересах безпеки Товариства, національної безпеки, суспільного порядку, охорони здоров'я населення, захисту прав та свобод людей та Товариства. Об'єднання Учасників сприяють формуванню та вираженню власних інтересів перед Товариством. Учасники не можуть  бути примушені до вступу в будь-які об'єднання Учасників чи обмежені у правах за належність чи неналежність до таких об’єднань.
6.25.    Учасникам забороняється утворення та участь у політичних партіях, воєнізованих організаціях, громадських організаціях та інших утвореннях, програмні цілі або дії яких спрямовані на ліквідацію Товариства, зміну Статутного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету та територіальної цілісності Товариства, підрив безпеки, незаконне захоплення Дирекції, пропаганду війни, насильства, на розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права та свободи людини, Учасників, здоров'я населення.
6.26.    Кожному Учаснику гарантується право на оскарження статутної діяльності Товариства, рішень, дій та/або бездіяльності органів Товариства, посадових осіб та/або ТК.
6.27.    Учасники мають право після використання всіх статутних та національних засобів правового захисту звертатися за захистом своїх прав та свобод до відповідних міжнародних установ правосуддя.
6.28.    Учасники мають право на відшкодування матеріальної та моральної шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями та/або бездіяльністю органів Товариства, посадових осіб, осіб ТК, при здійсненні такими своїх обов’язків та повноважень за рахунок останніх.
6.29.    Учасникам гарантується право знати свої права та обов'язки. Будь-які нормативно-правові акти, що визначають права та обов'язки Учасників, мають бути доведені до відома Учасників у порядку, встановленому Статутним ладом. Будь-які нормативно-правові акти, що визначають права та обов'язки Учасників, що не доведені до відома Учасників або доведені не у статутному порядку, не є чинними.
6.30.    Учасник вважається невинуватим у вчиненні порушення Статутного ладу та не може бути відповідальний, доки вину такого не буде доведено у статутному порядку та/або встановлено обвинувальним вироком суду. Учасник не зобов'язаний доводити свою невинуватість Товариству.
6.31.    Права та обов’язки Учасників не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Статутом та/або рішеннями Загальних зборів учасників.
6.32.    Захист інтересів Товариства, шанування статутних символів Товариства є обов'язком всіх Учасників.
6.33.    Учасники зобов'язані неухильно додержуватися Статуту.
6.34.    Незнання Статуту не звільняє від відповідальності.
6.35.    Не може бути Учасником особа, яка має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена та не знята у встановленому Законом порядку.
6.36.    Учасник має право брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати частину такого прибутку (дивіденди). Право на отримання частини прибутку мають Учасники, правовий статус котрих підтверджений на початку строку виплати дивідендів.
6.37.    Учасники Товариства: 1) Тіщенко Олександр Олександрович (громадянин України, паспорт МР263000, виданий Скадовським РВ УМВС України в Херсонській області 01 вересня 2008 року, зареєстрований по вулиці Гагаріна, будинок 118б, квартира 17, місто Сєвєродонецьк, Луганська область, Україна, ідентифікаційний код 3081202430); 2) Хрипко Оксана Ігорівна (громадянка України, паспорт ЕН867891 виданий Сєвєродонецьким МВ УМВС України в Луганській області 21 березня 2012 року, зареєстрована по вулиці Гагаріна, будинок 118б, квартира 17, місто Сєвєродонецьк, Луганська область, ідентифікаційний код 2871602722).
6.38.    В рахунок власної частки у Капіталі Тіщенко Олександр Олександрович вносить грошовий внесок у розмірі 3000000,00 грн. (три мільйона гривень, 00 копійок) у національній валюті та майно, перераховане у пункті 46.3. справжнього Статуту, загальною вартістю 942500,00 гривень (дев’ятсот сорок дві тисячі п’ятсот гривень, 00 копійок), що загалом становить 79% (сімдесят дев’ять) усього Капіталу. Частка Капіталу Товариства, що належить Тіщенку Олександру Олександровичу становить 79 (сімдесят дев’ять) відсотків.
6.39.    В рахунок власної частки у Капіталі Хрипко Оксана Ігорівна вносить грошовий внесок у розмірі 1000000,00 грн. (один мільйон гривень, 00 копійок) у національній валюті та майно, перераховане у пункті 46.4. Статуту, загальною вартістю 60500,00 гривень (шістдесят тисяч п’ятсот гривень, 00 копійок), що становить 21% (двадцять один) усього Капіталу. Частка Капіталу Товариства, що належить Хрипко Оксані Ігорівні становить 21 (двадцять один) відсоток.
7.    Загальні збори учасників
7.1.    Загальні збори учасників проводяться не рідше двох разів на рік.
7.2.    Регламент проведення засідань Загальних зборів учасників затверджується на першому засіданні таких зборів. Регламент проведення засідань Загальних зборів учасників передбачає порядок підготовки та проведення засідань Загальних зборів учасників, порядок розгляду питань та прийняття рішень, оформлення та доведення таких до Учасників, виконавців.
7.3.    Загальні збори учасників обирають голову Загальних зборів учасників, далі за текстом – “Голова загальних зборів учасників”, та секретаря Загальних зборів учасників, далі за текстом – “Секретар загальних зборів учасників”. Голова загальних зборів учасників організовує ведення протоколу Загальних зборів учасників, підготовку питань порядку денного.
7.4.    Голова загальних зборів учасників обирається на основі загального, рівного та прямого виборного права шляхом таємного голосування.
7.5.    Роз’яснення щодо порядку голосування на Загальних зборах учасників, підрахунку голосів та інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосувань на Загальних зборах учасників, надає лічильна комісія, далі за текстом – “Лічильна комісія”, яка призначається Загальними зборами учасників. Чисельний склад Лічильної комісії має складатись не менш як з 3 (три) осіб.
7.6.    Голосування на Загальних зборах учасників з питань порядку денного може проводитися з використанням бюлетенів для голосування.
7.7.    Право голосу мають Учасники, які на день проведення Загальних зборів учасників досягли 18 (вісімнадцять) років.
7.8.    Не мають права голосу Учасники, яких визнано недієздатними.
7.9.    Голосування є вільними та відбуваються на основі загального та прямого виборчого права шляхом таємного або публічного голосування.
7.10.    Загальні збори учасників призначаються Генеральним директором відповідно до Статуту.
7.11.    Загальні збори учасників проголошуються за ініціативою Учасників на вимогу не менш як двох третин Учасників, котрі мають право голосу, за умови, що підписи щодо призначення таких зборів зібрані у всіх Учасників.
7.12.    Кожен з Учасників має право вимагати розгляду питання на Загальних зборах учасників, якщо таке питання було поставлено не пізніше як за 25 (двадцять п’ять) днів до початку таких зборів.
7.13.    Про проведення Загальних зборів учасників повідомляється письмово із зазначенням відомостей, обсяг яких встановлюється окремим рішенням Загальних зборів учасників. Повідомлення повинно бути зроблено не менше як за 30 (тридцять) днів до скликання таких зборів. Не пізніше як за 7 (сім) днів до скликання таких зборів повинна бути надана можливість ознайомитися з документами, внесеними до порядку денного таких зборів. З питань, не включених до порядку денного Загальних зборів учасників, рішення можуть прийматися лише за згодою всіх присутніх Учасників.
7.14.    Брати участь у Загальних зборах учасників з правом дорадчого голосу можуть посадові особи органів Товариства. Учасники, котрі беруть участь у Загальних зборах учасників, реєструються із зазначенням кількості голосів, яку такі мають. Такий перелік підписує Голова загальних зборів учасників та Секретар загальних зборів учасників.
7.15.    Вирішальний голос Учасника за його відсутності на Загальних зборах учасників з поважних причин може передаватись таким Учасником письмовою довіреністю іншому Учаснику. При цьому кожний присутній Учасник на Загальних зборах учасників може додатково голосувати тільки за одного відсутнього Учасника. Довіреність відсутнього Учасника передається Голові товариства на початку засідання таких зборів.
7.16.    Голосування з питань, зазначених у пункті 4.35. Статуту, проводиться обов’язково з використанням бюлетенів для голосування.
7.17.    За підсумками голосування на Загальних зборах учасників складається протокол, що скріплюється підписами всіх членів складу Лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів.
7.18.    Рішення Загальних зборів учасників підлягають оприлюдненню, у тому числі шляхом публікації в засобах масової інформації, якщо таке передбачено в відповідних рішеннях.
7.19.    Голова загальних зборів учасників організовує ведення протоколу Загальних зборів учасників.
7.20.    Протокол Загальних зборів учасників складається протягом 10 (десять) днів з моменту закриття Загальних зборів учасників, підписується Головою загальних зборів учасників та Секретарем загальних зборів учасників. Протоколи про підсумки голосувань Загальних зборів учасників додаються до протоколів таких зборів.
7.21.    Протокол Загальних зборів учасників, підписаний Головою загальних зборів учасників та Секретарем загальних зборів учасників, підшивається та скріплюється підписами Голови наглядової ради та Генерального директора.
7.22.    Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах учасників, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів учасників підсумки голосування доводяться до відома Учасників протягом 10 (десять) робочих днів.
7.23.    У випадку, якщо Учасник не приймав участі у Загальних зборах учасників та не видав довіреності на участь у таких зборах іншій особі, вважається, що такий Учасник не брав участі у голосуванні.
7.24.    З метою оперативного вирішення питань роботи Товариства за пропозицією Генерального директора з питань, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів учасників, рішення можуть прийматися шляхом опитування. У такому разі, проект рішення або питання для голосування надсилається Учасникам, які повинні протягом 5 (п’ять) календарних днів з дати одержання відповідного проекту рішення або питання для голосування у письмовій формі сповістити щодо нього свою думку. Протягом 10 (десять) календарних днів з дати одержання повідомлення від останнього Учасника всі Учасники повинні бути в письмовій формі проінформовані Генеральним директором про прийняте рішення. Рішення вважається прийнятим у разі, якщо за таке проголосували всі Учасники.
7.25.    Обрання складу Наглядової ради та складу Ревізійної комісії проводиться в порядку кумулятивного голосування щодо всіх кандидатів одночасно та тільки з використанням бюлетенів для голосування.
7.26.    Обраними до складу Наглядової ради та Ревізійної комісії вважаються кандидати, котрі в порядку кумулятивного голосування набрали найбільшу кількість голосів за умови обрання повного чисельного складу такої ради.
7.27.    За рішенням Загальних зборів учасників засідання можуть записуватися технічними засобами, а запис зберігатися.
7.28.    У разі введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні Загальні збори учасників збираються у 2 (два) денний строк без скликання.
8.    Компетенція Загальних зборів учасників
8.1.    До виключної компетенції Загальних зборів учасників належать: 1) внесення змін та/або доповнень до Статуту, затвердження Статуту в новій редакції, зміна розміру Капіталу; 2) реорганізація Товариства; 3) визначення чисельного складу Наглядової ради, обрання та дострокове припинення повноважень членів такої ради; 4) визначення чисельного складу Ревізійної комісії, обрання та дострокове припинення повноважень членів такої; 5) затвердження аудитора; 6) затвердження річних звітів, річної бухгалтерської звітності, у тому числі звітів про доходи та збитки Товариства; 7) прийняття рішення про припинення діяльності/ліквідацію Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження проміжного та остаточного ліквідаційного балансу; 8) прийняття рішення про викуп/відчуження частки Учасника, або частини такої частки, яку такий уступає; 9) затвердження переліку фондів Товариства та порядку утворення таких; 10) встановлення розміру, форми, порядку, способу внесення Учасниками вкладів до Капіталу; 11) прийняття рішень про участь в фінансово-промислових групах, асоціаціях та інших об'єднаннях, комерційних організаціях, надання згоди на обов'язковість міжнародних угод, договорів, контрактів та денонсація таких; 12) затвердження переліку об'єктів права власності Товариства, котрі не підлягають продажу Товариством; 13) призначення та звільнення Генерального директора; 14) визначення регламенту Загальних зборів учасників; 15) прийняття рішень про схвалення правових вчинків у випадках, передбачених Статутом; 16) прийняття рішень про схвалення значних правових вчинків у випадках, передбачених Статутом; 17) затвердження положень, регулюючих діяльність органів Товариства; 18) прийняття рішення про виплату дивідендів, про строки та порядок виплати таких.
8.2.    Питання, віднесені до компетенції Загальних зборів учасників, не можуть бути передані на вирішення виконавчому органу Товариства, Наглядовій раді та/або Ревізійній комісії.
8.3.    Загальні збори учасників не вправі розглядати та приймати рішення по питанням, що не віднесені до компетенції Загальних зборів учасників згідно Статуту.
8.4.    Регламент проведення засідань Загальних зборів учасників передбачає порядок підготовки та проведення засідань таких зборів, порядок розгляду питань та прийняття рішень, оформлення та доведення таких рішень до Учасників та/або виконавців.
9.    Рішення Загальних зборів учасників
9.1.    З питань, передбачених підпунктами 1, 2, 3, 4, 7, 10, 13, 16 пункту 8.1. Статуту рішення вважаються прийнятими, якщо за такі проголосували Учасники, що володіють у сукупності більш як 60 (шістдесят) відсотками загальної кількості голосів Учасників. З решти питань рішення приймається простою більшістю голосів.
9.2.    Рішення з питань, передбачених підпунктом 18. пункту 8.1. Статуту приймаються Загальними зборами тільки за пропозицією Наглядової ради.
9.3.    Рішення з питань, передбачених підпунктом 18. пункту 8.1. Статуту приймається Загальними зборами більшістю в три чверті голосів Учасників, котрі приймають участь у таких зборах.
9.4.    Регламент Загальних зборів учасників встановлюється та затверджується Загальними зборами учасників.
9.5.    Загальні збори учасників не вправі приймати рішення з питань, не включених до порядку денного таких зборів, а також змінювати порядок денний таких зборів.
9.6.    Рішення Загальних зборів учасників та склад Учасників, які були присутні при прийнятті такого рішення, підтверджуються Лічильною комісією.
9.7.    Рішення Загальних зборів учасників вважається прийнятим з моменту прийняття протоколу про підсумки голосування.
10.    Загальні збори учасників у формі заочного голосування
10.1.    Рішення Загальних зборів учасників може бути прийнято без проведення Загальних зборів учасників (спільної присутності Учасників для обговорення питань порядку денного та прийняття рішень з питань, поставлених на голосування) шляхом проведення заочного голосування.
10.2.    Загальні збори учасників не можуть проводитися у формі заочного голосування, якщо порядок денний таких зборів включає питання: про обрання членів Наглядової ради, про обрання членів Ревізійної комісії, про затвердження аудитора, про затвердження річних звітів, річної бухгалтерської звітності, в тому числі звітів про доходи та збитки Товариства.
11.    Підрахунок голосів на Загальних зборах учасників
11.1.    Підрахунок голосів на Загальних зборах учасників з питань, поставлених на голосування, здійснюється за всією кількістю голосів спільно.
12.    Оскарження рішення Загальних зборів учасників
12.1.    Рішення, прийняте Загальними зборами учасників, може бути оскаржене до суду, якщо таке рішення прийнято з порушенням Статуту, Статутного ладу, а також може бути оскаржене до суду Учасником в разі, якщо такий Учасник не брав участі у таких зборах або голосував проти прийняття такого рішення та таким рішенням порушені права та/або законні інтереси такого Учасника.
12.2.    Заяву про визнання недійсним рішення Загальних зборів учасників може бути подано до суду протягом 3 (три) місяців з дня, коли Учасник дізнався або мав дізнатися про прийняте рішення та про обставини, які є підставою для визнання такого рішення недійсним.
13.    Право на участь у Загальних зборах учасників
13.1.    Перелік Учасників або представників таких, котрі мають право участі у Загальних зборах учасників, складається на підставі установчих документів.
13.2.    Дата складення переліку Учасників або представників таких, котрі мають право участі у Загальних зборах учасників, не може бути встановлена раніше ніж через 10 (десять) днів з дати прийняття рішення про проведення таких зборів. Відомості про дату складання переліку Учасників або представників таких розкриваються за 7 (сім) днів до такої дати.
13.3.    Перелік Учасників або представників таких, котрі мають право участі у Загальних зборах учасників, має відображати ім'я/найменування кожного такого, дані, необхідні для ідентифікації особи, дані про кількість голосів, поштову адресу особи в Україні, за якою мають направлятися повідомлення про проведення таких зборів, бюлетені для голосування та відомості про підсумки таких голосувань.
13.4.    Зміни до переліку Учасників або представників таких, котрі мають право участі у Загальних зборах учасників, можуть вноситися лише в разі відновлення порушених прав осіб, які не включені в такий перелік на дату складання або виправлення помилок, допущених при складанні такого.
14.    Інформація про проведення Загальних зборів учасників
14.1.    Повідомлення про проведення Загальних зборів учасників повинно бути зроблено не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати проведення таких зборів.
14.2.    Повідомлення про проведення Загальних зборів учасників розміщується в інформаційно-телекомунікаційній мережі “Інтернет” на сайті www.smartresponsor.com. Товариство має право додатково інформувати про проведення таких зборів через інші засоби масової інформації.
14.3.    У повідомленні про проведення Загальних зборів учасників повинні бути вказані: найменування та місце знаходження Товариства; форма проведення таких зборів; дата, місце, час проведення таких зборів та, в разі проведення таких зборів у формі заочного голосування, дата закінчення прийому бюлетенів для голосування та поштова адреса, за якою повинні направлятися заповнені бюлетені; дата складання переліку Учасників або представників таких, котрі мають право участі у таких зборах; порядок денний таких зборів; порядок ознайомлення з матеріалами, що підлягають наданню при підготовці до проведення таких зборів, та адреса, за якою можна ознайомитися з такими матеріалами.
14.4.    До матеріалів, що підлягають наданню Учасникам або представникам таких, котрі мають право участі у Загальних зборах учасників при підготовці таких зборів, відносяться річна бухгалтерська звітність, в тому числі висновки аудитора, висновки Ревізійної комісії за результатами перевірки річної бухгалтерської звітності, відомості про кандидатів до Наглядової ради та Ревізійної комісії, проекти змін та/або доповнень Статуту, проект Статуту в новій редакції, проекти внутрішніх документів Товариства, проекти рішень таких зборів, а також передбачена Статутом інформація про угоди та/або договори, укладені протягом року до дати проведення таких зборів.
14.5.    Матеріали, передбачені пунктом 14.4, повинні бути доступні Учасникам або представникам таких, котрі мають право участі у Загальних зборах учасників, для ознайомлення в приміщенні виконавчого органу Товариства та інших місцях, адреси яких вказані в повідомленні про проведення таких зборів на протязі 20 (двадцять) днів. Такі матеріали мають бути доступні особам, котрі беруть участь в таких зборах під час проведення таких зборів.
14.6.    В разі проведення Загальних зборів учасників, порядок денний котрих містить питання про реорганізацію Товариства, матеріали, передбачені пунктом 14.4., повинні бути доступні Учасникам або представникам таких, котрі мають право участі у таких зборах, для ознайомлення в приміщенні виконавчого органу Товариства та інших місцях, адреси яких вказані в повідомленні про проведення таких зборів на протязі 30 (тридцять) днів до проведення таких зборів. Вказані матеріали мають бути доступні Учасникам або представникам таких під час проведення таких зборів.
14.7.    Товариство зобов'язане на вимогу Учасника, котрий має право участі у Загальних зборах учасників, надати копії зазначених матеріалів. Плата, що стягується Товариством за надання даних копій, не може перевищувати витрати на виготовлення таких копій.
15.    Пропозиції до порядку денного Загальних зборів учасників
15.1.    Учасники, котрі в сукупності є власниками не менше ніж 2 (два) відсотків голосів Товариства, мають право вносити питання до порядку денного річних Загальних зборів  учасників та висувати кандидатів до Наглядової ради та/або Ревізійної комісії. Кількість запропонованих кандидатів не може перевищувати Статутної кількості складу відповідного органу. Пропозиції щодо висування кандидатів до Наглядової ради та/або Ревізійної комісії мають надійти до Товариства не пізніше ніж через 30 (тридцять) днів після закінчення фінансового року. Пропозиції про висунення кандидатів вносяться до Товариства в письмовій формі із зазначенням імені/найменування Учасників, котрі представили таких кандидатів, кількості голосів, що належать таким Учасникам, повинні бути належним чином оформлені та підписані такими Учасниками.
15.2.    У разі, якщо запропонований порядок денний позачергових Загальних зборів учасників містить питання про обрання членів Наглядової ради, Учасники, котрі у сукупності є власниками не менше ніж 2 (два) відсотків голосів Товариства, мають право запропонувати кандидатів для обрання до Наглядової ради. Кількість запропонованих кандидатів не може перевищувати Статутної кількості складу такої ради. Пропозиції щодо висування кандидатів до Наглядової ради мають надійти до Товариства не менш ніж за 30 (тридцять) днів до дати проведення таких зборів. Пропозиції про внесення питань до порядку денного таких зборів та пропозиції про висунення кандидатів вносяться в письмовій формі із зазначенням імені/найменування Учасників, котрі представили таких кандидатів, кількості голосів, що належать таким Учасникам, повинні бути належним чином оформлені та підписані такими.
15.3.    Пропозиції про внесення питань до порядку денного Загальних зборів учасників повинні містити формулювання кожного запропонованого питання порядку денного таких зборів, а пропозиції щодо висунутих кандидатів – ім'я та дані документа, що посвідчує особу (серія та номер документа, дата та місце видачі такого документа, орган, який видав документ) кожного пропонованого кандидата, найменування органу, для обрання у який пропонується такий кандидат, а також інші відомості про такого кандидата, передбачені Статутом, ВТР, внутрішніми документами Товариства. Пропозиції про внесення питань до порядку денного Загальних зборів учасників можуть містити формулювання рішень з кожного питання, що пропонується до порядку денного таких зборів.
15.4.    Наглядова рада зобов'язана розглянути пропозиції щодо питань до порядку денного Загальних зборів учасників, що надійшли до Товариства, та прийняти рішення про включення таких до порядку денного Загальних зборів учасників або про відмову у включені у порядок денний Загальних зборів учасників не пізніше 5 (п'ять) днів після закінчення строків, встановлених пунктами 15.1. та 15.2. Питання, запропоновані Учасником, підлягають включенню до порядку денного таких зборів, а висунуті кандидати підлягають включенню до списку кандидатур для голосування по виборам у відповідний орган Товариства, за винятком випадків, якщо: Учасниками не дотримані терміни, встановлені пунктами 15.1. та 15.2.; Учасники не є власниками кількості голосів, передбаченої пунктами 15.1. та 15.2; пропозиція не відповідає вимогам, передбаченим пунктами 8.3. та 15.3. Статуту.
15.5.    Мотивоване рішення Наглядової ради про відмову внесення запропонованого питання порядку денного Загальних зборів учасників надсилається Учасникам, котрі запропонували такі питання, не пізніше 3 (три) днів з дати прийняття такого рішення.
15.6.    Рішення Наглядової ради про відмову внесення питання до порядку денного Загальних зборів учасників, а також ухилення Наглядової ради від прийняття такого рішення, можуть бути оскаржені до суду.
15.7.    Крім питань, запропонованих Учасниками до порядку денного Загальних зборів учасників, а також у разі відсутності таких пропозицій, Наглядова рада вправі включати до порядку денного таких зборів питання на свій розсуд.
16.    Підготовка до проведення Загальних зборів учасників
16.1.    При підготовці до проведення Загальних зборів учасників Наглядова рада визначає: форму проведення таких зборів; дату, місце, час проведення таких зборів та, у разі проведення таких зборів у формі заочного голосування, дату закінчення прийому бюлетенів для голосування та адресу, за якою повинні направлятися заповнені бюлетені; дату складання переліку Учасників, або представників Учасників, котрі мають право участі у таких зборах; порядок денний таких зборів; порядок повідомлення осіб про проведення таких зборів; перелік матеріалів, що надаються Учасникам або представникам Учасників, котрі мають право участі у таких зборах, при підготовці таких зборів та порядок надання таких матеріалів; форму та текст бюлетеня для голосування в разі голосування бюлетенями.
16.2.    До порядку денного річних Загальних зборів учасників повинні бути обов'язково включені питання про обрання членів Наглядової ради, членів Ревізійної комісії/затвердження аудитора, затвердження річних звітів, річної бухгалтерської звітності, в тому числі звітів про доходи та збитки Товариства.
17.    Позачергові Загальні збори учасників
17.1.    Загальні збори учасників проголошуються за ініціативою Учасників на вимогу не менш двох третин Учасників, за умови, що підписи щодо призначення таких зборів зібрані з усіх Учасників.
17.2.    Учасники, які володіють у сукупності більш як 20 (двадцять) відсотками голосів, мають право вимагати скликання позачергових Загальних зборів учасників у будь-який час та з будь-якого приводу, що стосується Статутної діяльності. Якщо протягом 25 (двадцять п'ять) днів такі збори не були призначені Генеральним директором в установленому порядку, такі Учасники вправі самі скликати Загальні збори учасників.
17.3.    Позачергові Загальні збори учасників проводяться за рішенням Наглядової ради на підставі власної ініціативи Наглядової ради, вимоги Ревізійної комісії, а також Учасників– власників не менш ніж 10 (десять) відсотків голосів на дату пред'явлення вимоги. Скликання позачергових Загальних зборів учасників на вимогу Ревізійної комісії/аудитора або Учасників – власників не менш ніж 10 (десять) відсотків голосів, здійснюється Наглядовою радою. Позачергові Загальні збори учасників, що скликаються на вимогу Ревізійної комісії або Учасників – власників не менш ніж 10 (десять) відсотків голосів, мають бути проведені протягом 50 (п’ятдесят) днів з моменту подання вимоги про проведення таких зборів. Якщо запропонований порядок денний таких зборів містить питання про обрання членів Наглядової ради, то такі збори повинні бути проведені протягом 95 (дев'яносто п'ять) днів з моменту подання вимоги про проведення таких зборів. У випадках, коли відповідно до Статуту Наглядова рада зобов'язана прийняти рішення про проведення позачергових Загальних зборів учасників, такі збори повинні бути проведені протягом 40 (сорок) днів з моменту прийняття рішення про проведення таких зборів Наглядовою радою. У випадках, коли відповідно до Статуту Наглядова рада зобов'язана прийняти рішення про проведення позачергових Загальних зборів учасників для обрання членів Наглядової ради, такі збори повинні бути проведені протягом 90 (дев'яносто) днів з моменту прийняття рішення про проведення таких зборів Наглядовою радою.
17.4.    У вимозі про проведення позачергових Загальних зборів учасників повинні бути сформульовані питання, які підлягають внесенню до порядку денного таких зборів. У вимозі про проведення таких зборів можуть міститися формулювання рішень з кожного питання, а також пропозиція про форму проведення таких зборів. У разі, якщо вимога про скликання таких зборів містить пропозицію про висунення кандидатів, на таку пропозицію поширюються відповідні положення Статуту. Наглядова рада не має права вносити зміни у формулювання питань порядку денного, формулювання рішень з таких питань та змінювати запропоновану форму проведення позачергових Загальних зборів учасників, скликаних на вимогу Ревізійної комісії/аудитора або Учасників – власників не менш ніж 10 (десять) відсотків голосів.
17.5.    У разі, якщо вимога про скликання позачергових Загальних зборів учасників надходить від Учасників, така вимога має містити імена/найменування Учасників, які вимагають скликання таких зборів, та зазначення кількості голосів таких Учасників. Вимога про скликання таких зборів підписується особами/особою, які вимагають скликання таких зборів.
17.6.    Протягом 5 (п'ять) днів з дати пред'явлення вимоги Ревізійної комісії або Учасників – власників не менш ніж 10 (десять) відсотків голосів, про скликання позачергових Загальних зборів учасників, Наглядовою радою повинно бути прийнято рішення про скликання таких зборів або про відмову у скликанні таких.
17.7.    Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів учасників на вимогу Ревізійної комісії, аудитора або Учасників – власників не менш ніж 10 (десять) відсотків голосів, може бути прийнято у разі, якщо: не дотриманий встановлений порядок пред'явлення вимоги про скликання таких зборів; Учасники, котрі вимагають скликання таких зборів, не є власниками передбаченої кількості голосів; жодне з питань, з запропонованих для внесення до порядку денного таких зборів, не віднесено до компетенції таких зборів.
17.8.    Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів учасників або мотивоване рішення про відмову у скликанні таких зборів, що надається особам, які вимагають скликання таких зборів, надається не пізніше 3 (три) днів з моменту прийняття такого.
17.9.    Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів учасників може бути оскаржено до суду.
17.10.    У разі, якщо протягом встановленого пунктом 17.6. терміну Наглядовою радою не прий-нято рішення про скликання позачергових Загальних зборів учасників або прийнято рішення про відмову у скликанні таких зборів, такі збори можуть бути скликані Учасниками, котрі вимагають скликання таких зборів. При цьому Учасники, котрі скликують такі збори, володіють передбаченими Статутом повноваженнями, необхідними для скликання та проведення таких зборів. В цьому випадку витрати на підготовку та проведення таких зборів можуть бути відшкодовані за рішенням таких зборів за рахунок коштів Товариства.
18.    Лічильна комісія
18.1.    Відповідно до Статуту функції Лічильної комісії на Загальних зборах учасників виконують Учасники або представники таких, призначені кумулятивним голосуванням таких зборів у порядку, встановленому регламентом Загальних зборів учасників.
18.2.    Лічильна комісія: перевіряє повноваження та реєструє Учасників або представників Учасників, котрі беруть участь у Загальних зборах учасників; визначає кворум Загальних зборів учасників; роз'яснює питання, що виникають у зв'язку з реалізацією Учасниками або представниками таких права голосу на Загальних зборах учасників; роз'яснює порядок голосування з питань, винесених на голосування на Загальних зборах учасників; забезпечує встановлений порядок голосування та права Учасників або представників таких на участь в голосуванні на Загальних зборах учасників; підраховує голоси та підводить підсумки голосування на Загальних зборах учасників; складає протокол про підсумки голосування Загальних зборів учасників; передає в архів бюлетені для голосування на Загальних зборах учасників.
19.    Порядок участі у Загальних зборах учасників
19.1.    Право на участь у Загальних зборах учасників здійснюється Учасником особисто або через представника такого Учасника.
19.2.    Представник Учасника на Загальних зборах учасників діє у відповідності з дорученням, складеним у письмовій формі. Довіреність на голосування повинна містити відомості про представника (для фізичної особи – прізвище, ім'я, дані документа, що посвідчує особу (серія та номер документа, дата та місце його видачі, орган, який видав документ), для юридичної особи – найменування, відомості про місце знаходження). Довіреність на голосування повинна бути належним чином оформлена.
19.3.    У разі передачі Учасником власної частки Капіталу або частини такої частки після дати складення переліку Учасників, котрі мають право участі у Загальних зборах учасників, до дати проведення таких зборів, Учасник або представник такого, включений в такий перелік, зобов'язаний видати набувачеві довіреність на голосування у таких зборах або голосувати на таких зборах у відповідності із вказівками набувача, якщо таке передбачено договором про передачу частки Капіталу або частини такої частки Учасником, яку той уступає.
20.    Кворум Загальних зборів учасників
20.1.    Загальні збори учасників є повноважними – мають кворум, якщо в таких зборах взяли участь Учасники або представники таких, котрі володіють в сукупності більш ніж половиною голосів від числа усіх голосів Товариства, та якщо у таких зборах беруть участь не менше ніж дві третини усіх Учасників. Учасниками, котрі прийняли участь у таких зборах, вважаються Учасники, котрі зареєструвались для участі у таких зборах, та Учасники, бюлетені котрих отримані не пізніше 2 (два) днів до дати проведення таких зборів. Учасниками, котрі прийняли участь у таких зборах, що проводилися у формі заочного голосування, вважаються Учасники або представники Учасників, бюлетені котрих отримані Товариством до дати закінчення прийому бюлетенів таких зборів.
20.2.    Якщо порядок денний Загальних зборів учасників включає питання, голосування за якими здійснюється різним складом голосуючих, визначення кворуму для прийняття рішення з таких питань здійснюється окремо. При цьому, відсутність кворуму для прийняття рішення з питань, голосування за якими здійснюється одним складом голосуючих, не перешкоджає прийняттю рішень з питань, голосування за якими здійснюється іншим складом голосуючих, для прийняття яких кворум існує.
20.3.    При відсутності кворуму для проведення річних Загальних зборів учасників такі збори мають бути проведені повторно з тим самим порядком денним.
20.4.    При відсутності кворуму для проведення позачергових Загальних зборів учасників такі збори можуть бути проведені повторно з тим самим порядком денним.
21.    Голосування на Загальних зборах учасників
21.1.    Голосування на Загальних зборах учасників здійснюється за принципом, за яким  кількість голосів Учасника пропорційна сплаченій частині Капіталу такого Учасника.
22.    Бюлетень для голосування
22.1.    Голосування з питань порядку денного Загальних зборів учасників, в тому числі голосування з питань порядку денного таких зборів, що проводяться у формі заочного голосування, здійснюється бюлетенями для голосування.
22.2.    При проведенні Загальних зборів учасників, у тому числі таких, що проводяться у формі заочного голосування, бюлетень для голосування повинен бути спрямований поштовим відправленням з описом або вручений під розпис кожному Учаснику, або представнику такого, не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до проведення таких зборів.
22.3.    При проведенні Загальних зборів учасників, за винятком Загальних зборів учасників що проводяться у формі заочного голосування, Учасники або представники Учасників вправі взяти участь у таких зборах або надіслати заповнені бюлетені до Товариства. При цьому при визначенні кворуму та підбитті підсумків голосування враховуються голоси, представлені бюлетенями для голосування, отриманими Товариством не пізніше ніж за 2 (два) дні до дати проведення таких зборів.
22.4.    У бюлетені для голосування повинні бути зазначені: повне фірмове найменування та місце знаходження Товариства; форма проведення Загальних зборів учасників; дата, місце, час проведення Загальних зборів учасників та у випадку, коли у відповідності з пунктом 22.3. заповнені бюлетені можуть бути направлені до Товариства, поштова адреса, за якою можуть направлятися заповнені бюлетені, або, у разі проведення Загальних зборів  учасників у формі заочного голосування, дата закінчення прийому бюлетенів для голосування та адреса, за якою повинні направлятися заповнені бюлетені; формулювання рішень з кожного питання та/або ім'я кожного кандидата, голосування по якому здійснюється даним бюлетенем; варіанти голосування з кожного питання порядку денного, виражені формулюваннями “за”, “проти” або “утримався”; згадка про те, що бюлетень для голосування повинен бути підписаний Учасником. У разі здійснення кумулятивного голосування бюлетень для голосування повинен містити вказівку на інформацію пункту голосування та роз'яснення сутності кумулятивного голосування.
23.    Підрахунок голосів при голосуванні здійснюється бюлетенями для голосування
23.1.    При голосуванні, котре здійснюється бюлетенями для голосування, зараховуються голоси з питань, по яким голосуючим залишений тільки один з можливих варіантів голосування. Бюлетені для голосування, заповнені з порушенням вищезгаданої вимоги, визнаються недійсними та голоси таких не підраховуються. У разі, якщо бюлетень для голосування містить декілька питань, поставлених на таке голосування, недотримання вищевказаної вимоги щодо одного або кількох питань не тягне за собою визнання бюлетеня для голосування недійсним у цілому.
24.    Протокол та звіт про підсумки голосування
24.1.    За підсумками голосування на Загальних зборах учасників Лічильна комісія складає протокол про підсумки голосування та підписує такий. Протокол про підсумки голосування складається не пізніше 3 (три) робочих днів після закриття таких зборів або дати закінчення прийому бюлетенів при проведенні таких зборів у формі заочного голосування.
24.2.    Після складання протоколу про підсумки голосування та підписання протоколу Загальних зборів бюлетені для голосування опечатуються Лічильною комісією та здаються до Товариства на зберігання.
24.3.    Протокол про підсумки голосування підлягає залученню до протоколу Загальних зборів учасників.
24.4.    Рішення, прийняті Загальними зборами учасників, та підсумки голосування можуть оголошуватися на таких зборах, а також повинні доводитися до відома Учасників або представників Учасників у формі звіту про підсумки голосування в порядку, передбаченому для повідомлення про проведення таких зборів, не пізніше 4 (чотири) робочих днів після дати закриття таких зборів або дати закінчення прийому бюлетенів при проведенні таких зборів у формі заочного голосування.
25.    Протокол Загальних зборів учасників
25.1.    Протокол Загальних зборів учасників складається не пізніше 10 (десять) робочих днів після закриття таких зборів у двох примірниках. Обидва примірники протоколу підписуються Головою загальних зборів учасників, Секретарем загальних зборів учасників, підшивається та скріплюється підписом Генерального директора. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколів таких зборів.
25.2.    У протоколі Загальних зборів учасників зазначаються: місце та час проведення Загальних зборів учасників; кількість голосів, якими володіють Учасники, котрі приймали участь у Загальних зборах учасників; Голова загальних зборів учасників та Секретар загальних зборів учасників; порядок денний Загальних зборів учасників. У протоколі таких зборів повинні міститися основні положення виступів, питання, поставлені на голосування, підсумки голосування з таких питань та рішення, прийняті такими зборами.
25.3.    Книга протоколів має бути у будь-який час надана  Учасникам. На вимогу Учасників таким надаються засвідчені витяги з книги протоколів
26.    Голова наглядової ради
26.1.    Голова наглядової ради та Секретар наглядової ради призначаються Генеральним директором з числа членів Наглядової ради за рішенням такої.
26.2.    Головою наглядової ради може бути особа, котра на день призначення досягла 35 (тридцять п’ять) років.
26.3.    Голова наглядової ради виступає від імені Наглядової ради.
26.4.    Голова наглядової ради є гарантом ефективної роботи Наглядової ради, виконання повноважень та обов’язків Наглядової ради у найкращих інтересах Товариства, додержання Статуту, положення про Наглядову раду.
26.5.    Голова наглядової ради здійснює свої повноваження та обов’язки в межах, способом та у порядку, встановленому положенням про Наглядову раду.
26.6.    На основі та на виконання Статуту Голова наглядової ради видає розпорядження, які є обов'язковими до виконання Дирекцією.
27.    Обрання Голови наглядової ради
27.1.    Голова наглядової ради та Секретар наглядової ради обираються простою більшістю голосів від загальної кількості голосів Наглядової ради строком на 5 (п’ять) років.
27.2.    Голова наглядової ради не може мати іншого представницького статусу, обіймати посаду в органах державної влади або в об'єднаннях громадян, а також займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю чи входити до складу керівного органу або Наглядової ради підприємства, метою якого є отримання прибутку. Винятки, щодо несумісності статусу Голови наглядової ради з іншими видами діяльності приймаються Наглядовою радою. У разі невиконання вимоги, щодо несумісності статусу Голови наглядової ради з іншими видами діяльності, повноваження такого Голови наглядової ради припиняються на підставі Статуту Генеральним директором або Генеральним директором за рішенням Наглядової ради або за рішенням Загальних зборів учасників.
27.3.    Новообраний Голова наглядової ради призначається на посаду не пізніше ніж через 30 (тридцять) днів після офіційного оголошення результатів голосування на першому засіданні Наглядової ради.
28.    Компетенція Голови наглядової ради
28.1.    Голова наглядової ради організовує роботу Наглядової ради, скликає засідання такої ради та головує на засіданнях, організовує на засіданнях такої ради ведення протоколу.
28.2.    У разі відсутності Голови наглядової ради функції такого виконує заступник Голови наглядової ради, далі за текстом – “Заступник голови наглядової ради”, а при відсутності Голови наглядової ради та Заступника голови наглядової ради – один з членів Наглядової ради за рішенням такої ради.
28.3.    Голова наглядової ради: веде засідання Наглядової ради, забезпечує ефективність роботи такої ради; звертається з черговими та позачерговими посланнями до Дирекції, та ТК; організовує підготовку питань до розгляду на засіданнях Наглядової ради; на підставі та на виконання Статуту стверджує своїм підписом рішення, прийняті Наглядовою радою; представляє Наглядову раду у зносинах з іншими органами Товариства та ТК; здійснює інші повноваження, визначені Статутним ладом та/або рішеннями Загальних зборів учасників; припиняє свої повноваження за особистим, вільним від насильства, бажанням письмовою заявою.
29.    Наглядова рада
29.1.    За рішенням Загальних зборів учасників членам Наглядової ради у період виконання такими своїх обов'язків може виплачуватися винагорода та/або компенсуватися витрати, пов'язані з виконанням функцій членів такої ради. Розміри таких винагород та компенсацій встановлюються рішенням Загальних зборів учасників.
29.2.    Статутний чисельний склад Наглядової ради не може бути більше однієї четвертої чисельного складу Учасників але не менше 3 (три) членів незалежно від чисельного складу Учасників. Чисельний склад Наглядової ради визначається Загальними зборами учасників.
29.3.    Наглядова рада: контролює відповідність дій виконавчих органів Товариства, посадових осіб виконавчих органів та осіб ТК Статутному ладу, сумісність дій таких з напрямками статутної діяльності; розглядає та представляє на Загальні збори учасників звіти; розглядає конфліктні ситуації, робить висновки, вносить свої рекомендації до Учасників, Генерального директора та органів Товариства; контролює порядок використання усіх доходів Товариства та майна Товариства; виконує інші повноваження, які передбачені рішеннями Загальних зборів учасників; заслуховує щорічні та позачергові послання Генерального директора; приймає рішення стосовно порушення посадовими особами вимог щодо несумісності відповідних статусів з іншими видами діяльності таких.
29.4.    Контролюючі функції здійснює Наглядова рада чисельністю не менше 3 (три) осіб та підзвітна тільки Загальні зборам учасників.
29.5.    Засідання Наглядової ради проводиться по мірі необхідності, але не рідше 1 (один) разу на рік, та оформлюється протоколом, який підписує Голова наглядової ради.
29.6.    Рішення Наглядової ради є чинним, якщо за таке проголосувало більше половини складу Наглядової ради.
29.7.    Голосування на засіданнях Наглядової ради здійснюється членами Наглядової ради особисто. Вирішальний голос члена Наглядової ради за його відсутності на засіданнях з поважних причин може передаватись письмовою довіреністю іншому члену Наглядової ради. При цьому кожний присутній член Наглядової ради на засіданнях такої ради може додатково голосувати тільки за одного відсутнього члена такої ради. Довіреність передається Голові наглядової ради на початку засідання такої ради.
29.8.    Регламент проведення засідань Наглядової ради затверджується Головою наглядової ради на першому засіданні такої ради. Регламент проведення засідань Наглядової ради передбачає порядок підготовки та проведення засідань Наглядової ради, порядок розгляду питань та прийняття рішень, оформлення та доведення таких до Учасників, Генерального директора та органів Товариства.
29.9.    За рішенням Наглядової ради засідання можуть записуватися технічними засобами, а запис зберігатися в Товаристві.
29.10.    Висновки та пропозиції Наглядової ради розглядаються Генеральним директором та на засіданні Загальних зборів учасників.
30.    Компетенція Наглядової ради
30.1.    До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань загального керівництва Товариством, за винятком питань, віднесених Статутом до компетенції Загальних зборів учасників та Ревізійної комісії.
30.2.    До компетенції Наглядової ради належить: затвердження пріоритетних напрямків Статутної діяльності, затвердження перспективних планів Статутної діяльності, в тому числі річного бюджету та інвестиційних програм Товариства; скликання щорічних та позачергових Загальних зборів учасників; затвердження порядку денного Загальних зборів учасників; визначення дати складення переліку Учасників або представників таких; попереднє затвердження річного звіту Товариства та інші питання, віднесені до компетенції Наглядової ради згідно із Статутом та пов'язані з підготовкою та проведенням Загальних зборів учасників; утворення виконавчих органів Товариства та дострокове припинення повноважень таких; встановлення розміру винагород та/або компенсацій Генеральному директору та членам Дирекції, вирішення питання щодо сумісності посад в органах управління інших організацій; погодження за поданням Генерального директора призначення на посаду та звільнення з посади заступників Генерального директора; подання рекомендації за розміром виплачуваних членам Ревізійної комісії винагород та компенсацій та/або визначення розміру оплати послуг аудитора; використання Резервного фонду та інших фондів Товариства; затвердження внутрішніх документів Товариства, за винятком таких документів, затвердження котрих віднесено Статутом до компетенції Загальних зборів учасників, а також інших внутрішніх документів Товариства, затвердження яких віднесено Статутом до компетенції виконавчих органів Товариства; створення Представництв та ліквідація таких; схвалення значних правових вчинків у випадках, передбачених Статутом; встановлення порядку здійснення правових вчинків; встановлення порядку взаємодії з господарськими товариствами та організаціями, акціями та частками яких володіє Товариство, та прийняття рішень з питань, віднесених у відповідності з таким порядком до компетенції Наглядової ради; утворення комісій Наглядової ради, затвердження складів таких та положень про такі; прийняття рішень про участь та припинення участі Товариства в інших організаціях.
30.3.    Питання, віднесені до компетенції Наглядової ради, не можуть бути передані на вирішення виконавчому органу Товариства.
30.4.    Наглядова рада обирає заступника Голови наглядової ради з числа членів Наглядової ради більшістю голосів від усього числа голосів членів Наглядової ради.
30.5.    Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову наглядової ради не менш як двома третинами голосів членів Наглядової ради.
30.6.    За рішенням Наглядової ради на Загальних зборах учасників може головувати Голова наглядової ради, Заступник голови наглядової ради або Генеральний директор.
30.7.    За рішенням Наглядової ради членам Дирекції в період виконання такими посадових обов'язків може виплачуватися винагорода та/або компенсація витрат, пов'язаних з виконанням функцій членів Дирекції. Розмір такої винагороди та/або компенсації встановлюється рішенням Наглядової ради.
30.8.    Виключно Наглядовою радою встановлюються: бюджет Товариства; засади створення фінансового, грошового, кредитного та інвестиційного спрямування статутної діяльності; порядок утворення та погашення боргів Товариства; порядок погашення збитків Товариства; порядок встановлення стандартів Товариства; порядок використання та захисту символів Товариства; нагороди, звання, ранги та інші спеціальні звання; свята Товариства; затверджує правила, які забезпечують належну організацію та достовірність бухгалтерського обліку в Товаристві, своєчасне подання щорічного звіту та іншої фінансової звітності у відповідні державні органи, а також відомостей про діяльність Товариства, що надаються Учасникам, кредиторам та в засоби масової інформації.
31.    Обрання Наглядової ради
31.1.    Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами учасників у порядку, передбаченому Статутом, на термін до наступних річних Загальних зборів учасників. Якщо такі збори не були проведені у термін, встановлений Статутом, повноваження такої Наглядової ради припиняються, за винятком повноважень щодо підготовки, скликання та проведення повторних річних Загальних зборів.
31.2.    Особи, обрані до складу Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів. За рішенням Загальних зборів учасників повноваження всіх членів Наглядової ради можуть бути припинені достроково.
31.3.    Членом Наглядової ради може бути тільки фізична особа. Член такої ради може не бути Учасником.
31.4.    Головою Наглядової ради не може бути посадова особа, котра одночасно здійснює функції Генерального директора.
31.5.    Вибори членів Наглядової ради здійснюються кумулятивним голосуванням. При кумулятивному голосуванні число голосів, що належать Учаснику, множиться на число осіб, які повинні бути обрані в Наглядову раду, та такий Учасник має право віддати отримані таким чином голоси повністю за одного кандидата або розподілити між двома та більше кандидатами. Обраними до складу Наглядової ради вважаються кандидати, котрі набрали найбільшу кількість голосів.
32.    Засідання Наглядової ради
32.1.    Засідання Наглядової ради скликаються Головою наглядової ради за його власною ініціативою, на вимогу члена Наглядової ради, Генерального директора, Ревізійної комісії/аудитора.
32.2.    Кворум для проведення засідання Наглядової ради з питань порядку денного, рішення за якими приймаються більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні, складає більше половини від числа обраних членів Наглядової ради. У випадку, коли кількість членів Наглядової ради стає меншою зазначеного кворуму, Наглядова рада зобов'язана прийняти рішення про проведення позачергових Загальних зборів учасників для обрання складу такої ради, правомочного приймати рішення.
32.3.    Рішення на засіданні Наглядової ради приймаються більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні (проста більшість голосів), якщо Статутом не встановлено інше. При визначенні кворуму та результатів голосування з питань порядку денного, рішення за якими приймаються простою більшістю голосів, може враховуватися письмова думка члена Наглядової ради, який відсутній на засіданні, у випадках та порядку, передбачених положенням про Наглядову раду.
32.4.    Рішення Наглядової ради приймаються одноголосно всіма членами Наглядової ради з наступних питань: про включення до порядку денного Загальних зборів учасників питань про реорганізацію Товариства або про ліквідацію такого та призначення ліквідаційної комісії; про вчинення значного правочину, якщо предметом такого є майно, вартість якого становить від 25% (двадцять п'ять) до 50% (п'ятдесят) балансової вартості активів Товариства на дату прийняття рішення про вчинення такого правового вчинку.
32.5.    При прийнятті Наглядовою радою рішень, що вимагають одноголосності, не враховуються голоси вибулих членів Наглядової ради.
32.6.    Не менш як двома третинами голосів членів Наглядової ради приймаються рішення з питань: про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів учасників; про дострокове переобрання Голови наглядової ради та/або Заступника голови наглядової ради.
32.7.    При прийнятті рішень Наглядовою радою, що вимагають не менше двох третин голосів членів такої ради, голоси вибулих членів такої ради не враховуються.
32.8.    Рішення Наглядової ради, котрі вимагають одноголосності або не менше двох третин голосів ради, приймаються тільки очним голосуванням на засіданнях такої ради при особистій присутності членів такої ради.
32.9.    Інші рішення можуть бути прийняті заочним голосуванням (шляхом опитування).
32.10.    Порядок скликання засідань Наглядової ради, прийняття рішень, у тому числі таких, що приймаються шляхом заочного голосування, визначаються положенням про Наглядову раду.
32.11.    Члени Наглядової ради виконують посадові обов'язки, пов'язані з членством у такій раді, особисто. Призначення членами Наглядової ради представників для участі в засіданнях Наглядової ради або доручення права підпису бюлетеня для голосування будь-якій іншій особі, в тому числі іншому члену Наглядової ради,  не допускається.
32.12.    Кожен член Наглядової ради володіє одним голосом. Передача права голосу членом Наглядової ради іншій особі, в тому числі іншому члену ради, не допускається.
32.13.    У разі рівності голосів членів Наглядової ради вирішальним є голос Голови наглядової ради.
32.14.    Заступник Голови наглядової ради чи інший член Наглядової ради, який виконує функції Голови наглядової ради у відсутності такого, права вирішального голосу на засіданнях Наглядової ради не мають.
32.15.    На засіданні Наглядової ради ведеться протокол.
32.16.    Протокол засідання Наглядової ради складається не пізніше 3 (три) днів після проведення такого засідання. У протоколі засідання зазначаються: місце та час проведення засідання; присутні на засіданні члени Наглядової ради; порядок денний; питання, поставлені на голосування, та підсумки голосування по таким; прийняті рішення.
32.17.    Протокол засідання Наглядової ради підписується на засіданні Головою наглядової ради, котрий несе відповідальність за правильність складання такого протоколу.
32.18.    При прийнятті Наглядовою радою рішень заочним голосуванням в протоколі такого засідання та в протоколі заочного голосування зазначаються: дата проведення такого засідання (вказана в бюлетені дата подання до Наглядової ради заповненого бюлетеня або, якщо всі бюлетені отримані до цієї дати, дата отримання Наглядовою радою останнього підписаного бюлетеня); члени Наглядової ради, котрі подали підписані бюлетені для голосування не пізніше дати проведення засідання; порядок денний; питання, поставлені на голосування та підсумки голосування по таким; прийняті рішення. Протокол засідання та протокол заочного голосування складається не пізніше 3 (три) днів з дати проведення засідання. Протокол засідання та протокол заочного голосування підписується Головою наглядової ради. До протоколу такого засідання та протоколу заочного голосування додаються підписані членами Наглядової ради бюлетені для голосування.
32.19.    Член Наглядової ради, який не брав участі в голосуванні або голосуючий проти рішення, прийнятого Наглядовою радою з порушенням порядку, встановленого Статутом, має право оскаржити в суд в разі, якщо таким рішенням порушені права та законні інтереси такого члена. Таку заяву може бути подано до суду протягом одного місяця з дня, коли такий член Наглядової ради дізнався або повинен був дізнатися про прийняте рішення.
33.    Генеральний директор
33.1.    Генеральний директор є главою виконавчих органів Товариства та виступає від імені таких. Генеральний директор керує роботою виконавчих органів Товариства та ТК, направляє роботу на виконання затверджених планів статутної діяльності, а також на виконання затверджених змін до таких, відповідно Статутного ладу.
33.2.    Генеральний директор є гарантом ефективності роботи виконавчих органів Товариства, відповідності дій таких Статутному ладу, виконання затверджених планів статутної діяльності та затверджених змін до таких, виконання обов’язків посадовими особами виконавчих органів Товариства та обов’язків особами Трудового колективу.
33.3.    Генеральний директор діє у найкращих інтересах Товариства.
33.4.    Генеральний директор має Першого заступника Генерального директора, далі за  текстом – “Перший заступник генерального директора” та Заступника Генерального директора, далі за текстом – “Заступник генерального директора”. Разом із заступниками Генеральний директор представляє 3 (три) сторони Товариства – Наглядову раду, Дирекцію та Ревізійну комісію. Перший заступник генерального директора обирається почергово від кожної сторони, окрім тієї, яку представляє Генеральний директор строком на 2 (два) роки. Заступник Генерального директора призначається стороною, окрім тієї від якої призначено Першого заступника генерального директора та тієї, яку представляє Генеральний директор.
34.    Компетенція Генерального директора
34.1.    Генеральний директор: 1) без довіреності діє від імені Товариства, представляє інтереси Товариства; 2) вчиняє правові вчинки від імені Товариства; 3) видає накази, розпорядження, дає вказівки; 4) видає та/або затверджує внутрішні документи, що регулюють поточну статутну діяльність, за винятком документів, видання та/або затвердження яких віднесено Статутом до компетенції Загальних зборів учасників та/або Наглядової ради; 5) на основі та на виконання Статуту встановлює та змінює ВТР; 6) звертається із щорічними та позачерговими посланнями до органів Товариства та ТК; 7) за згодою Наглядової ради створює у межах коштів, передбачених бюджетом для здійснення своїх повноважень, консультативні, дорадчі та/або інші допоміжні органи/служби/комісії; 8) затверджує акти виконаних робіт; 9) призначає та звільняє Директорів представництв; 10) призначає на посаду та звільняє з посади Першого заступника генерального директора та Заступника генерального директора; 11) підписує затверджені плани статутної діяльності та затверджені зміни до таких; 12) підписує бюджет Товариства; 13) визначає порядок покриття збитків Товариства; 14) затверджує напрями використання фінансових ресурсів Товариства, отриманих за рахунок статутної діяльності; 15) забезпечує роботу виконавчих органів Товариства; 16) організовує роботу Дирекції; 17) представляє виконавчі органи Товариства у зносинах з іншими органами Товариства та між собою; 18) призначає та звільняє осіб Трудового колективу.
34.2.    Генеральному директору підпорядковані виконавчі органи Товариства та ТК.
34.3.    Генеральний директор представляє Дирекцію на засіданнях Наглядової ради та на Загальних зборах учасників.
34.4.    У разі відсутності Генерального директора повноваження такого виконує Перший заступник генерального директора, а при відсутності Генерального директора та Першого заступника генерального директора, Заступник генерального директора. Генеральний директор не може передавати свої повноваження іншим особам, у тому числі особам ТК, органам Товариства, окрім своїх заступників.
34.5.    Генеральний директор виконує свої повноваження до призначення на посаду новообраного Генерального директора.
34.6.    Генеральний директор, відставку якого прийнято, зобов'язаний подати Голові наглядової ради заяву про особисту, вільну від насильства, відставку за наказом Голови наглядової ради.
34.7.    В межах повноважень, передбачених підпунктами 2, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 пункту 34.1. рішення скріплюються підписом Голови наглядової ради.
34.8.    В межах повноважень, передбачених підпунктом 3. пункту 34.1. рішення скріплюються підписами Генерального директора та відповідального за наказ та його виконання.
35.    Обрання Генерального директора
35.1.    Обраний Генеральний директор призначається на посаду не пізніше ніж 30 (тридцять) днів після офіційного оголошення результатів голосування Загальних зборів учасників.
35.2.    Повноваження Генерального директора припиняються достроково у разі: не можливості виконувати свої повноваження за станом здоров'я; смерті.
35.3.    Добровільна, вільна від насильства, відставка Генерального директора набуває чинності з моменту проголошення таким особисто письмової заяви про відставку на засіданні Наглядової ради та/або Загальних зборах учасників.
35.4.    Неможливість виконання Генеральним директором своїх повноважень за станом здоров'я має бути встановлена згідно ЧЗУ та підтверджена рішенням Наглядової ради та/або рішенням Загальних зборів учасників, прийнятим простою більшістю на підставі медичного висновку та письмового подання Генеральним директором.
35.5.    У разі дострокового припинення повноважень Генерального директора у відповідності з пунктом 35.2. Статуту виконання обов'язків Генерального директора, на період до обрання та призначення на посаду новообраного Генерального директора, покладається на Першого заступника генерального директора. У період виконання Першим заступником генерального директора обов'язків Генерального директора Першим заступником генерального директора не можуть виконуватися повноваження, передбачені підпунктами 1, 2, 8, 9, 10, 12, 13, 14 пункту 34.1. Статуту.
36.    Дирекція
36.1.    Дирекція є джерелом керівництва у частині виконавчих органів Товариства та ТК.
36.2.    Дирекція в своїй діяльності керується Статутним ладом, а також затвердженими планами статутної діяльності та затвердженими змінами до таких.
36.3.    Дирекція відповідальна, підконтрольна та підзвітна перед Генеральним директором, підзвітна перед Наглядовою радою та Ревізійною комісією/аудитором у межах, передбачених Статутом.
36.4.    Секретар Дирекції призначається Генеральним директором за згодою більше половини складу Дирекції.
36.5.    Склад Дирекції формується з фахових працівників. Склад Дирекції призначається Генеральним директором. Членом Дирекції може не бути Учасник.
36.6.    Організація, обов’язки, повноваження та порядок діяльності Дирекції визначаються Статутом, положенням про Дирекцію, ВТР, затвердженими планами статутної діяльності та затвердженими змінами до таких.
36.7.    Положенням про Дирекцію встановлюються терміни, порядок та спосіб скликання та проведення засідань Дирекції, а також порядок прийняття рішень такими.
37.    Компетенція Дирекції
37.1.    Дирекція: забезпечує ефективність статутної діяльності, виконання Статуту, ВТР; забезпечує проведення фінансової, цінової та інвестиційної політики Товариства; забезпечує проведення політики Товариства у сферах праці ТК, соціального захисту та освіти ТК, охорони власності Товариства, екологічної безпеки та природокористування на території приватної власності Товариства; здійснює затверджені плани статутної діяльності; здійснює управління об'єктами власності Товариства відповідно до установчих документів, Статуту, ВТР, призначення таких об’єктів; готує бюджет Товариства та забезпечує виконання затвердженого бюджету Товариства; подає Генеральному директору, Наглядовій раді та Ревізійній комісії звіт про виконання бюджету; спрямовує та координує роботу Представництв; виконує інші функції, визначені Статутом, ВТР, затвердженими планами статутної діяльності та затвердженими змінами до таких; розробляє, виносить на розгляд та затвердження проекти планів поточної та перспективної статутної діяльності, а також проекти змін до таких; організовує управління статутною діяльністю; здійснює контроль за функціонуванням об'єктів Товариства; організовує контроль за виконанням затверджених планів статутної діяльності; розробляє порядок ознайомлення Учасників з інформацією про Товариство; встановлює порядок обліку афілійованих осіб Товариства; розробляє внутрішні документи Товариства, зміст яких відноситься до компетенції Дирекції; вирішує інші питання поточної статутної діяльності.
37.2.    На підставі та на виконання Статуту Дирекція в межах своєї компетенції видає розпорядження, обов'язкові для виконавчих органів Товариства та ТК. Такі розпорядження затверджуються Генеральним директором.
37.3.    До компетенції Дирекції відносяться всі питання керівництва поточної діяльності Товариства, за винятком питань, віднесених до компетенції Загальних зборів учасників та/або Наглядової ради. Дирекція організовує виконання рішень Загальних зборів учасників та рішень Наглядової ради.
38.    Обрання членів Дирекції
38.1.    Члени Дирекції обираються пропорційною кількістю Наглядовою радою, Генеральним директором та Ревізійною комісією. Склад Дирекції призначається Генеральним директором за поданням та/або згодою відповідних сторін формування такого.
39.    Засідання Дирекції
39.1.    Засідання Дирекції вважається правомочним – має кворум, якщо в такому засіданні взяли участь не менше половини статутного складу Дирекції. У разі, якщо кількість членів Дирекції стає меншою за кількість, що складає кворум, Товариство зобов'язане у Статутному порядку сформувати Дирекцію, правомочну приймати рішення.
39.2.    Засідання Дирекції оформлюються протоколом. Протокол засідань Дирекції надається посадовим особам на вимогу таких.
39.3.    Передача права голосу членом Дирекції іншій особі, в тому числі іншому члену Дирекції, не допускається.
40.    Посадові особи та Трудовий колектив
40.1.    Посадовими особами та особами Трудового колективу є фізичні особи, котрі власною працею беруть участь у статутній діяльності на основі трудового договору, трудового контракту, трудової угоди, договору цивільно-правового характеру. Не можуть бути посадовими особами та/або особами Трудового колективу особи, котрі мають судимість за вчинення умисного злочину, якщо така судимість не погашена та не знята у встановленому законом порядку.
40.2.    Використання примусової праці в Товаристві забороняється.
40.3.    Трудові доходи посадових осіб та осіб Трудового колективу визначаються трудовим договором, трудовим контрактом, трудовою угодою, договором цивільно-правового характеру, укладеними в письмовій формі при призначенні на посаду та/або прийомі на роботу.
40.4.    Посадові особи не можуть мати іншого представницького статусу, обіймати посаду в органах державної влади та/або в об'єднаннях громадян, а також займатися іншою оплачуваною та/або підприємницькою діяльністю чи входити до складу керівного органу або Наглядової ради підприємства, метою якого є отримання прибутку. Виключення, щодо несумісності статусу посадової особи у Товаристві з іншими видами діяльності, встановлюються Наглядовою радою. У разі невиконання вимоги щодо несумісності статусу посадової особи з іншими видами діяльності, повноваження такої посадової особи припиняються на підставі Статуту Генеральним директором, або Генеральним директором за рішенням Наглядової ради або за рішенням Загальних зборів учасників.
40.5.    Товариство може направляти у відрядження.
40.6.    Товариство забезпечує належні безпечні умови праці, заробітну плату не нижче, ніж визначена Чинним законодавством України.
40.7.    Трудовому колективу гарантується захист від незаконного звільнення.
40.8.    Особи Трудового колективу мають право на страйк для захисту економічних та соціальних інтересів. Порядок здійснення права на страйк встановлюється ВТР та ЧЗУ з урахуванням необхідності забезпечення національної безпеки, безпеки суспільства, охорони здоров'я, прав та свобод людей. Ніхто не може бути примушений до участі або до неучасті у страйку. Заборона страйку можлива лише на підставі Статуту, ВТР та/або ЧЗУ.
40.9.    Рівність прав жінок та чоловіків забезпечується: наданням жінкам рівних можливостей в професійній і культурній діяльності Товариства, в одержанні професійних досягнень, освіти та професійної підготовки, у праці та винагороді за таку; спеціальними заходами щодо охорони праці та здоров'я жінок; створенням умов, які дають жінкам можливість поєднувати роботу з материнством, відповідно до ЧЗУ; правовим захистом, матеріальною та моральною підтримкою материнства та дитинства, включаючи надання оплачуваних відпусток та інших пільг вагітним жінкам та матерям.
40.10.    Посадовими особами Товариства є фізичні особи – Учасники, Голова наглядової ради, члени Наглядової ради, Генеральний директор, члени Дирекції, Голова ревізійної комісії,  члени Ревізійної комісії, Директори представництв.
40.11.    Посадові особи Товариства зобов'язані розкривати інформацію про наявність у таких та афілійованих осіб таких зацікавленості у вчиненні будь-якого правового вчинку стосовно Товариства.
40.12.    За запрошенням особи/осіб, котра скликає Загальні збори учасників, посадові особи мають право бути присутніми на Загальних зборах учасників, незалежно від статусу таких посадових осіб.
40.13.    Посадовим особам Товариства заборонено: представляти Учасників, осіб Трудового колективу та/або афілійованих осіб; вимагати відчуження будь-якого майна, майнових прав; розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про статутну діяльність, крім випадків, передбачених ЧЗУ.
40.14.    Посадові особи Товариства зобов'язані на вимогу органів Товариства, посадових осіб забезпечувати доступ до інформації, надавати інформацію про діяльність Товариства відповідно, а також у межах, передбачених Статутним ладом; забезпечувати вільний доступ представників Учасників до спостереження за статутною діяльністю, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям підсумків.
40.15.    При реорганізації чи ліквідації Товариства Трудовому колективу гарантується дотримання їхніх прав відповідно до ЧЗУ.
41.    Відповідальність посадових осіб та осіб Трудового колективу
41.1.    Посадові особи та особи Трудового колективу несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані діями та/або бездіяльністю таких, правовими вчинками таких у  разі недотримання вимог Статутного ладу, завдані не розкриттям, розкриттям не в повній мірі та/або розкриттям з порушенням Статутного ладу інформації про наявність заінтересованості у таких осіб, афілійованих осіб таких, у вчиненні такого правового вчинку. У разі, якщо відповідальність несуть кілька осіб, відповідальність таких є солідарною.
41.2.    Загальні збори учасників можуть прийняти рішення про звернення з позовом до посадової особи та/або осіб ТК щодо відшкодування збитків, завданих Товариству діями та/або бездіяльністю, а також у разі недотримання вимог Статутного ладу при здійсненні будь-яких правових вчинків у яких є зацікавленість.
41.3.    Товариство покриває збитки відповідно до Статутного ладу. В першу чергу збитки покриваються за рахунок Резервного фонду. За наказом Генерального директора на покриття збитків можуть бути направлені кошти з інших фондів Товариства.
42.    Територіальний устрій
42.1.    Територіальний устрій Товариства ґрунтується на засадах поєднання централізації та децентралізації у здійсненні Статутної діяльності.
42.2.    Адміністративно-територіальний устрій Товариства складають Представництва обласного, районного, міського, районного у місті, селищного та сільського адміністративно-терито-ріального порядку.
43.    Представництва
43.1.    Порядок утворення, реорганізації та ліквідації Представництва визначаються Генеральним директором. Особливості Представництва визначаються Генеральним директором.
43.2.    Організація, повноваження та порядок діяльності Представництва визначаються Генеральним директором положенням про таке Представництво на основі Статутного ладу.
43.3.    Місцеве врядування здійснюється територіальними Представництвами в порядку, встановленому Статутом, положенням про відповідне Представництво та ВТР як безпосередньо, так і через органи Товариства.
43.4.    Питання організації управління районними Представництвами в містах належить до компетенції міських Представництв.
43.5.    До складу сільських, селищних, міських, районних, обласних Представництв входять посадові особи, Трудовий колектив, які призначаються Генеральним директором за поданням Директорів представництв відповідних адміністративно-територіальних порядків.
43.6.    Статуси посадових осіб Представництв, осіб ТК Представництв, обов’язки та повноваження таких визначаються Генеральним директором.
43.7.    Директор представництва призначається Генеральним директором за поданням або за згодою Директора представництва вищого адміністративно-територіального порядку.
43.8.    Матеріальною та фінансовою основою Представництв є рухоме та нерухоме майно Товариства, доходи Представництв, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у власності Товариства.
43.9.    Товариство бере участь у формуванні доходів Представництв, фінансово підтримує такі. Збитки місцевих Представництв, що виникли внаслідок рішень, дій або бездіяльності посадових осіб та/або осіб Трудового колективу таких Представництв покриваються спочатку Представництвами вищого адміністративно-територіального порядку.
43.10.    Представництва безпосередньо або через органи Товариства управляють переданим таким Представництвам майном,  вирішують інші питання статутної діяльності місцевого значення, віднесені до компетенції таких Представництв.
43.11.    Генеральним директором на основі та на виконання Статуту, положення про Дирекцію, ВТР можуть надаватись окремі виконавчі повноваження Представництву. Товариство фінансує здійснення таких у повному обсязі за рахунок коштів Товариства або шляхом віднесення до бюджету у встановленому порядку окремих видатків, передає відповідні об'єкти господарювання та/або власності Товариства, наділяє необхідними ресурсами.
43.12.    На основі та на виконання Статуту Представництва приймають рішення в межах власних повноважень, на основі положень про такі Представництва, ВТР, формують штатний розклад та функціональні обов’язки осіб ТК, що є обов'язковими до виконання ТК такого Представництва на відповідній адміністративній території.
43.13.    Питання організації Представництв, не визначені Статутом, визначаються Представництвами вищого адміністративно-територіального порядку та/або Генеральним директором на основі Статуту та ВТР.
43.14.    Директори представництв при здійсненні своїх обов’язків та повноважень відповідальні перед Генеральним директором, Директорами Представництв вищого адміністративно-територіального порядку, підзвітні Наглядовій раді та Ревізійній комісії/аудитору.
43.15.    Місцеві Представництва підзвітні та підконтрольні у частині повноважень, делегованих таким Представництвам відповідним Представництвом вищого адміністративно-територіально-го порядку.
43.16.    Будь-які акти Директорів представництв, що суперечать Статутному ладу, мають бути скасовані Генеральним директором або Директором представництва вищого адміністративно-територіального порядку.
43.17.    Колектив Представництва може висловити недовіру Директору представництва, на підставі чого Генеральний директор дає обґрунтовану відповідь.
43.18.    Трудовий колектив Представництв формується Директорами відповідних Представництв.
43.19.    Представництва на відповідній адміністративній території забезпечують: виконання Статуту, Статутного ладу, ВТР,  затверджених планів статутної діяльності та затверджених змін до таких, інших актів виконавчих органів Товариства; додержання прав та обов’язків усіх сторін статутної діяльності; звіт про виконання відповідних бюджетів Представництв; реалізацію делегованих повноважень та обов’язків.
43.20.    На підставі та на виконання Статуту Представництва діють в найкращих інтересах Товариства.
43.21.    Рішення Представництва з мотивів невідповідності таких Статутному ладу та/або напрямкам статутної діяльності та/або положенню про таке Представництво припиняються Представництвом вищого адміністративно-територіального порядку, Генеральним директором з одночасним зверненням до Наглядової ради.
44.    Порядок утворення майна
44.1.    Джерелами формування майна Товариства є: продукція, вироблена Товариством у результаті статутної діяльності; доходи від реалізації продукції та послуг Товариством;  благодійні вклади, пожертви, дарування, заповіти, вклади фізичних та юридичних осіб, що мають цільовий та нецільовий характер, надані у грошовій та/або натуральній формах; надходження від проведення благодійних кампаній зі збору благодійних пожертв, благодійних масових заходів, благодійних лотерей та благодійних аукціонів з реалізації майна та пожертв, які надійшли від благодійників; будь-які асигнування; доходи від депозитних вкладів та від цінних паперів, надходження від підприємств, організацій, які перебувають у власності Товариства; суми фінансових санкцій, застосованих до посадових осіб Товариства та ТК за порушення Статутного ладу, недотримання ЧЗУ про працю, а також суми адміністративних стягнень, накладених відповідно до такого законодавства на посадових осіб та осіб ТК за такі порушення;
44.2.    Усі доходи Товариства зараховуються на розрахункові рахунки Товариства, відкриті Генеральним директором за рішенням Загальних зборів учасників в установах уповноважених банків.
44.3.    Майно Товариства становлять основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Товариства.
44.4.    Утримання матеріально-технічної бази Товариства здійснюється шляхом придбання майна, транспортних засобів, продуктів харчування, послуг, сировини та матеріалів через систему торгівлі у юридичних та приватних осіб за готівковий та безготівковий рахунок за рахунок належних Товариству коштів;
44.5.    Товариство є власником: вкладів Учасників до Капіталу; продукції, виробленої Товариством у результаті статутної діяльності; добровільних вкладів юридичних та фізичних осіб, у тому числі й іноземних; прав на інтелектуальну власність, зокрема на комп’ютерні програми, технології, винаходи, корисні моделі, “ноу-хау” та інші об’єкти інтелектуальної власності, ство-рені в процесі статутної діяльності.
44.6.    Примусове відчуження об'єктів права приватної власності Товариства третім особам може бути застосоване лише як виняток з мотивів суспільної необхідності на підставі Статуту та відповідно до Статутного ладу за умови попереднього та повного відшкодування вартості таких майбутнім власником. Примусове відчуження таких об'єктів з наступним повним відшкодуванням вартості таких допускається лише в умовах воєнного чи надзвичайного стану в Україні.
44.7.    В Товаристві створюються такі фонди: резервний фонд, далі за текстом – “Резервний фонд”, фонд оплати праці, далі за текстом – “Фонд оплати праці (ФОП)”; фонд утримання, амортизації та покращення матеріально-технічної бази Товариства, далі за текстом – “Фонд утримання, амортизації та покращення матеріально-технічної бази (ФАБ)” та інші фонди, що передбачені окремими рішеннями Загальних зборів учасників.
44.8.    Резервний фонд створюється у розмірі 25 (двадцять п’ять) відсотків Капіталу шляхом поточних відрахувань не менше 5 (п’ять) відсотків від усіх надходжень до Товариства та спрямовується на відшкодування збитків за підсумками фінансового року. Рішення про збільшення Резервного фонду понад 25 (двадцять п’ять) відсотків від розміру Капіталу приймається Загальними зборами учасників. Товариство може використовувати Резервний фонд на додаткові витрати, на заходи щодо розробки та впровадження нових напрямків статутної діяльності, на поповнення нестачі власних оборотних коштів, на покриття збитків від зниження ефективності діяльності Товариства та на інші цілі. За рішенням Загальних зборів учасників частина коштів Резервного фонду може бути спрямована на оплату праці з компенсуванням таких в наступному з Фонду оплати праці.
44.9.    Резервний фонд використовується за цільовим призначенням за рішенням Наглядової ради.
44.10.    Резервний фонд зберігається на спеціальному рахунку, відкритому Генеральним директором в уповноваженому Загальними зборами учасників банку.
44.11.    Джерелом формування Капіталу не можуть бути кредити та/або іншого виду займи.
44.12.    Збитки Товариства покриваються за рахунок коштів Резервного фонду, коштів отриманих від реалізації майна Товариства, а також за рахунок інших власних коштів Товариства.
44.13.    ФОП створюється у розмірі 25 (двадцять п’ять) відсотків Капіталу шляхом поточних відрахувань не менше 5 (п’ять) відсотків від усіх надходжень до Товариства і спрямовується на поточну оплату праці.
44.14.    ФАБ створюється у розмірі 25 (двадцять п’ять) відсотків Капіталу шляхом поточних відрахувань не менше 5 (п’ять) відсотків від усіх надходжень до Товариства і спрямовується на підтримку та покращення матеріально-технічної бази Товариства.
44.15.    З метою забезпечення зобов'язань, виробничого та соціального розвитку Товариства, за рахунок надходжень утворюються відповідні цільові фонди Товариства.
44.16.    Вартість чистих активів Товариства оцінюється за даними бухгалтерського обліку згідно ЧЗУ.
44.17.    Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до таких витрат і витрат на оплату праці. З балансового прибутку Товариства сплачуються проценти по кредитах банків та по облігаціях, а також вносяться податки та інші платежі до бюджету, передбачені ЧЗУ. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків та сплати дивідендів, залишається у повному розпорядженні Товариства. Напрями використання прибутку Товариства визначаються Загальними зборами учасників.
44.18.    Частина прибутку від діяльності Товариства розподіляється між Учасниками пропорційно часткам таких у Капіталі Товариства в порядку та на умовах, передбачених Загальними зборами. Виплати дивідендів здійснюються у безготівковій формі на банківський рахунок Учасника, готівкою через касу Товариства або в іншій формі, визначеній рішенням Загальних зборів учасників. Товариство сплачує дивіденди протягом 1 (один) місяця з моменту прийняття Загальними зборами учасників рішення про виплату таких. Дивіденди оголошуються у повному розмірі без врахування податків, що стягуються з Учасників. Умови виплати дивідендів можуть змінюватися на підставі рішення Загальних зборів учасників.
45.    Бюджет
45.1.    Бюджет Товариства будується на засадах розподілу усіх доходів Товариства згідно Статуту, затверджених планів поточної та перспективної статутної діяльності.
45.2.    Фінансування статутної діяльності та інших витрат, передбачених бюджетом Товариства, здійснюється з рахунків Товариства, поточних рахунків органів Товариства, відкритих в установах уповноваженого банку.
45.3.    Виключно Генеральним директором визначаються будь-які витрати Товариства на потреби Товариства, розмір та цільове спрямування таких витрат.
45.4.    Регулярні звіти про доходи та витрати Товариства мають бути оприлюднені не рідше одного разу на рік.
45.5.    Бюджет Товариства затверджується щорічно Наглядовою радою на період з 1 січня по 31 грудня, а за рішенням Загальних зборів учасників на інший період.
45.6.    Генеральний директор, Голова ревізійної комісії та Голова наглядової ради не пізніше 15 вересня кожного року подають до Наглядової ради спільний проект бюджету Товариства на наступний рік. Разом із проектом бюджету Товариства подається звіт про хід виконання такого бюджету поточного року.
45.7.    Контроль за виконанням бюджету Товариства від імені Учасників здійснює Наглядова рада.
45.8.    Порядок використання грошових одиниць визначається Генеральним директором.
46.    Капітал
46.1.    Учасники за рахунок власного майнового та грошового вкладу утворюють Капітал в розмірі 5003000,00 гривень (п’ять мільйонів три тисячі гривень, 00 копійок).
46.2.    Формування Капіталу здійснюється згідно із Статутом.
46.3.    В рахунок власної частки у Капіталі Тіщенко Олександр Олександрович вносить:

п/п    Назва     Вартість, в гривнях    Кількість
1.        Грошовий внесок у національній валюті України    3000000,00    
2.        Програмне забезпечення (Веб-сайт) не включаючи доменне ім’я, назву сайту та/або інше наповнення (контент)     907500,00    1шт.
3.        Примірник статуту ТОВ “СМАРТРЕСПОНСОР” на 24 аркушах прошнурований та пронумерований за власним підписом     35000,00    1шт.
46.4.    В рахунок власної частки у Капіталі Хрипко Оксана Ігорівна вносить:

п/п    Назва     Вартість, в гривнях    Кількість
1.        Грошовий внесок у національній валюті України    1000000,00    
2.        Накопичувач (HDD) HITACHI 320Gb (Sata), s/n:33CZMVHM.    1500,00    1шт.
3.        Накопичувач (HDD) MAXTOR 250Gb (Sata), s/n:V5023DQG.    1500,00    1шт.
4.        Накопичувач (HDD) SAMSUNG 320Gb (Sata), s/n:SOMQJ1PP600234.    1500,00    1шт.
5.        Накопичувач (HDD) SEAGATE 1Tb (Sata), s/n:NA41VT90.    2800,00    1шт.
6.        Накопичувач (MicroSD) SANDISK Ultra 32Gb, s/n:2394DGXZZ113.    500,00    1шт.
7.        Накопичувач (MicroSD) SILICONPOWER 32Gb, s/n:E532G1250.    500,00    1шт.
8.        Накопичувач (Flash USB) (Silver) SILICONPOWER 8Gb, s/n: б/н..    500,00    1шт.
9.        Фотоапарат NIKON D7000 (Body), s/n:6374940.    25000,00    1шт.
10.        Об’єктив NIKON DX AFS NIKKOR 18105mm, s/n:35063224.    8500,00    1шт.
11.        Штатив VELBON DF 60 металевий чорний 3хсекційний, s/n: б/н..    1700,00    1шт.
12.        Фотоспалах VS68W AC STUDIOSTROBE, s/n: б/н..    1200,00    1шт.
13.        Монітор LG m/n:22MP65HA, s/n:405NDRFEA006.    9500,00    1шт.
14.        Адаптер (SATA) AGESTAR (Silver), s/n:ASC140400233.    300,00    1шт.
15.        Мобільний телефон HTC DESIRE 500, s/n:HT38JWE01868.    5500,00    1шт.
46.5.    Учасники в рахунок частки Капіталу можуть вносити рухоме та нерухоме майно, грошові кошти у національній валюті України та/або іноземній валюті, цінні папери, права користування землею, водою, іншими природними ресурсами, будинками, спорудами,  іншими матеріальними цінностями, обладнанням та/або майнові права, в тому числі права на інтелектуальну власність.
46.6.    Майнові права, що вносяться Учасником до Капіталу в рахунок свого вкладу, вносяться шляхом передачі таких Генеральному директору на підставі акту прийому-передачі такого майна. Акт укладається з одного боку Генеральним директором та з іншого боку Учасником, котрий вносить таке майно. Акт має містити опис майна, що вноситься, грошову оцінку такого майна в національній валюті України, дату, на яку таке майно вноситься до Капіталу, відомості та підпис Учасника, котрий вносить таке майно, відомості про Товариство та підпис Генерального директора. Такий акт укладається в двох автентичних оригінальних примірниках, з яких один залишається у Учасника, котрий вносить таке майно, інший зберігається у Генерального директора з подальшою передачею до Товариства.
46.7.    Порядок оцінки вкладів Учасників визначається ЧЗУ або затверджується рішенням Загальних зборів учасників.
46.8.    Оплата вкладу, що вноситься до Капіталу у не грошовій та у грошовій формах, реєструється у книзі вкладів з подальшою реєстрацією в бухгалтерських книгах Товариства у день отримання таких. Внесок у вигляді нематеріальних цінностей, включаючи без обмеження ліцензії, технології та ноу-хау, вважатиметься таким, що здійснений Учасником на дату, що встановлюється Загальними зборами учасників. Учаснику, що повністю сплатив власний вклад до Капіталу, видається письмове підтвердження про здійснення такого вкладу.
46.9.    Зміна первісного розміру Капіталу здійснюється за рішенням Загальних зборів учасників та набуває чинності з дня внесення таких змін до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.
46.10.    Збільшення Капіталу проводиться шляхом внесення Учасниками додаткових вкладів до Капіталу та іншими способами, згідно із Статутом.
46.11.    Зменшення Капіталу допускається після повідомлення усіх його кредиторів. У такому разі кредитори мають право вимагати дострокового припинення або виконання відповідних зобов’язань Товариства та відшкодування їм збитків.
47.    Порядок здійснення значних правових вчинків та правових вчинків, у здійсненні яких є заінтересованість
47.1.    Значним правовим вчинком, відповідно до Статуту, вважається будь-який правовий вчинок, якщо ринкова вартість майна, робіт та/або послуг, що є предметом такого правового вчинку, становить більше 10 (десять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
47.2.    Якщо ринкова вартість майна, послуг та/або робіт, що є предметом значного правового вчинку, становить або перевищує 25 (двадцять п’ять) відсотків вартості усіх активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про вчинення такого приймається Загальними зборами учасників за поданням Генерального директора. Рішення про вчинення значного правого вчинку, якщо ринкова вартість майна, робіт та/або послуг, що є предметом такого, становить або перевищує 50 (п’ятдесят) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається у три четверті голосів усіх Учасників на Загальних зборах учасників.
47.3.    Ринковою вартістю предмету значного правового вчинку, у передбачених Статутом випадках, є вартість, зазначена у правових підтверджуючих документах, що мають супроводжувати відповідний значний правовий вчинок. У випадку сумнівів щодо ринкової вартості предмета відповідного значного правового вчинку для встановлення ринкової вартості, за рішенням Наглядової ради, може бути залучено незалежного суб’єкта оціночної діяльності.
47.4.    До значних правових вчинків, незалежно від вартості таких, також відносяться: вчинки, предметом та/або об`єктом яких є земельні ділянки чи інші об’єкти нерухомого майна; вчинки, що за економічною сутністю, є кредитними, договорами позики, угодами про надання та/або отримання фінансової допомоги за рахунок надходжень до Товариства, що залишаються у розпорядженні Товариства чи будь-які інші угоди, які за своєю економічною сутністю аналогічні перерахованим; вчинки, в яких Товариство виступає у якості поручителя, гаранта, заставодавця та/або іпотекодавця; вчинки, в ході або за результатами яких Товариство видає векселі та/або передає належні Товариству векселі, облігації іншим особам.
47.5.    Рішення про вчинення значного правового вчинку приймається Наглядовою радою в межах від 10 (десять) до 25 (двадцять п’ять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, якщо: ринкова вартість майна, робіт та/або послуг, що є предметом такого вчинку, становить до 25 (двадцять п’ять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; внаслідок укладання Товариством додаткової/додаткових угоди/угод в межах існуючого правового вчинку вартість такого становить до 25 (двадцять п’ять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства (та всіх наступних додаткових угод до таких правових вчинків); загальна вартість однорідних за економічною сутністю угод, що укладаються Товариством з одним і тим же контрагентом, становить до 25 (двадцять п’ять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
47.6.    У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про вчинення значного правового вчинку питання про вчинення такого правового вчинку може виноситися на розгляд Загальних зборів учасників.
47.7.    Якщо ринкова вартість майна, робіт та/або послуг, що є предметом значного правового вчинку, перевищує 25 (двадцять п’ять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, то рішення про вчинення такого правового вчинку приймається Загальними зборами учасників за поданням Наглядової ради та/або за поданням Генерального директора.
47.8.    Інші значні правові вчинки, віднесені до таких відповідно до Статуту, вчиняються за погодженням з Наглядовою радою.
47.9.    Якщо на дату проведення Загальних зборів учасників неможливо визначити, які значні правові вчинки вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, Загальні збори учасників можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правових вчинків, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правових вчинків та їх граничної сукупної вартості.
47.10.    Забороняється ділити предмет значного правового вчинку з метою ухилення від передбаченого Статутом порядку прийняття рішень про вчинення значних правових вчинків.
48.    Реорганізація Товариства
48.1.    Товариство може бути добровільно реорганізовано шляхом злиття, приєднання, поділу, виділу та перетворення в порядку, передбаченому ЧЗУ.
48.2.    Товариство вважається реорганізованим, за винятком випадків реорганізації у формі приєднання, з моменту державної реєстрації новостворених юридичних осіб. При реорганізації Товариства шляхом приєднання до іншого товариства Товариство вважається реорганізованим з моменту внесення запису про припинення діяльності Товариства до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
48.3.    Реорганізація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів учасників.
48.4.    При реорганізації Товариства права та обов'язки Товариства переходять до правонаступників.
49.    Ліквідація Товариства
49.1.    Товариство може бути ліквідоване у порядку, визначеному Статутом.
49.2.    Ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів учасників або суду в установленому порядку. Для проведення процедури ліквідації Товариства Загальними зборами учасників призначається ліквідаційна комісія, до якої, з дня призначення такої, переходять повноваження щодо управління справами Товариства.
49.3.    Ліквідація Товариства за рішенням суду здійснюється на підставах, передбачених Цивільним кодексом України.
49.4.    У разі ліквідації Товариства Наглядова рада вносить до порядку денного Загальних зборів учасників питання про ліквідацію Товариства та призначення ліквідаційної комісії з дотриманням вимог Чинного законодавства України.
49.5.    З моменту призначення ліквідаційної комісії до такої переходять усі повноваження по управлінню справами Товариства. Ліквідаційна комісія від імені Товариства, що ліквідується, виступає в суді.
49.6.    Порядок ліквідації Товариства та розподілу майна, що залишилося після завершення розрахунків із кредиторами, визначається Чинним законодавством України.
49.7.    Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинило існування (ліквідованим), з дня внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України запису про припинення такого.
49.8.    У разі ліквідації Товариства майно та кошти Товариства, після задоволення законних претензій усіх кредиторів, передаються Учасникам.
50.    Внесення змін до Статуту
50.1.    Питання порядку денного Загальних зборів учасників щодо внесень змін та/або доповнень до Статуту можуть бути подані до Загальних зборів учасників Головою наглядової ради та/або за рішенням Наглядової ради, або не менш як третиною складу Учасників.
50.2.    Проекти змін та/або доповнень Статуту можуть бути подані Учасниками, загальна кількість голосів котрих складає або більша 20 (двадцять) відсотків усіх голосів Товариства.
51.    Порядок підписання установчих документів
51.1.    Установчі документи, а також зміни до таких, розробляються, викладаються письмово, прошиваються, пронумеровуються і підписуються всіма Учасниками або представниками учасників за довіреністю посвідченою нотаріально, якщо законом не встановлений інший порядок затвердження таких.
51.2.    Підписи Учасників або представників таких, на установчих документах, повинні бути нотаріально посвідчені.
УЧАСНИКИ:
Тіщенко Олександр Олександрович,
паспорт МР263000, виданий Скадовським РВУМВС України в Херсонській області 01 вересня 2008 року, зареєстрований по вулиці Гагаріна, будинок 118б, квартира 17, місто Сєвєродонецьк, Луганська область, Україна, ідентифікаційний код 3081202430.
                    ________________________________________________

Хрипко Оксана Ігорівна,
паспорт ЕН867891, виданий Сєвєродонецьким МВУМВС України в Луганській області 21 березня 2012 року, зареєстрована по вулиці Гагаріна, будинок 118б, квартира 17, місто Сєвєродонецьк, Луганська область, Україна, ідентифікаційний код 2871602722.
                    ________________________________________________